Protokoll för Årsmöte 1994

Plats: Medborgarhuset

Tid:

Deltagare: 699 Per Starbäck (1 till syns om du loggar in)

Protokoll från NAFS(k):s årsmöte 23 april 1994

§ 0. NAFS(k):s ordförande koll. 694 Olof Siverbo förklarade mötet öppnat exakt klockan 13.13 lokal Ankeborgstid. Som seden bjuder fick Olof låna koll. 314 Stefan Diös' ena sandal att brukas i mötesklubbas ställe.

§ 1,75. Årsmötet godkände å denna punkt mötesordningen. (Denna punkt, "Godkännande av mötesordning", lades till standardmötesordningen av förra årsmötet. Att den togs före punkt 1 trots att den benämns "1,75" må helt skyllas på ordförandens enväldiga nyckfullhet.)

§ 1. Olof valdes till mötesordförande. Koll. 339 Anders Berglund valdes till protokollförare (fyra år sedan sist). Kollusorerna 1460 Joakim Gunnarsson och 446 Per Vedin utsågs till justeringsmän och rösträknare.

§ 2. Årsmötet fann sig vara behörigt utlyst i enlighet med stadgarnas paragraf 5.6.1.

§ 3. Alla närvarande kollusorer (39 st.) och 16 av de poströstande visade sig ha betalt medlemsavgift. Alla dessa hade alltså rösträtt.
En poströst blev underkänd på grund av obetald avgift och dessutom gästades mötet av tre ickekollusorer.

§ 4. Olof läste upp rubrikerna i 1993 års verksamhetsbekännelse.
Bland de strödda kommentarer som delgavs åhörarna i samband med detta kan noteras: "Jakob Hallin sköter ungefär halva föreningen", "Stefan Diös har talat teckenspråk i TV" samt "Frank Blekenberg har ordnat en middag".

Koll. 316 Greger Nässén redogjorde för bokslutet och lade för att förekomma kritik till att "det är så här det ska se ut!".
Trots detta startade notoriska bråkmakare som kollusorer 1382 Håkan Hellman och kollusor 314 Stefan Diös en viss debatt, dels om huruvida vinsten var för stor och dels om fondavsättningen ska ingå i bokslutet eller om den görs efteråt.
Med hjälp av en skickligt iscensatt avledningsmanöver, som bestod i att koll. 800 Erik Starbäck rullade in fyra bildäck i lokalen, lyckades dock kassören få mötet att svälja förklaringar som "Usch, det där är så jätte-krångligt" och "Ja, medlemsavgifterna går ju med förlust(!)". Protokoll-föraren påpekade dessutom i lätt hotande ton för koll. Diös att ingen minsann hade bråkat förr!
Diös förklarade sig då nöjd med svaret, och mötet i övrigt hade heller inget att erinra emot att resultatet, som i det utskickade bokslutet uppges vara 22862 kronor och 72 öre, efter fondavsättning justeras till 17924 kronor och 97 öre.

Därmed kunde dessa båda dokument läggas till handlingarna.

§ 5. Revisionsberättelsen lästes upp och lades till handlingarna även den.

§ 6. Årsmötet antog revisorernas förslag att fastställa resultat- och balans-räkning för 1993 ("den justerade, naturligtvis") samt att bevilja den avgående styrelsen full ansvarsfrihet för 1993 års verksamhet och förvaltning. Två poströstande röstade nej på frågan om ansvarsfrihet.

§ 7. Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens förslag till disposition av 1993 års resultat, nämligen att 4937 kronor och 75 öre avsätts till anke- och pupillkassan för inköp av service och kontors-utrustning samt att resterande 17924 kronor och 97 öre läggs till medlemmars kapital.
Då fondavsättningen (till anke- och pupillkassan) redan godkänts i förra punkten hade ju också ett annat utfall varit anmärkningsvärt.

§ 8. Årsmötet beslutade efter votering (begärd av koll. Hellman) med röstetalen 44 ja och 7 nej att anta valberedningens förslag att styrelsen i fortsättning-en ska bestå av sju ledamöter.

§ 9. Årsmötet visade sig gilla valberedningens tämligen okontroversiella förslag till styrelseledamöter:
Olof Siverbo omvaldes till att för nionde året i rad som ordförande leda vår illustra förening.
Koll. 1432 Mattias Hallin omvaldes till sekreterare.
Greger Nässén omvaldes till kassör.
Anders Berglund, Stefan Diös, koll. 585 Claes Ericsson och koll. 699 Per Starbäck omvaldes till övriga ledamöter.

Koll. 1759 Gustaf Sterner, som varit övrig styrelseledamot i tre år (och vice ordförande i ett av dessa), kommer snart att förpassas till Paris av sin familj, och var därför inte upptagen på valberedningens lista. Han avtacka-des för de insatser han hittills gjort för föreningen med ett kort men kärvt handslag från ordförandens egen hand samt en stor applåd. Föreningen förväntar sig ett vykort från Eurodisney.

Koll. Berglund påpekade att Olof nu återigen är styrelsens yngste medlem, och att till och med han började bli gammal i ankår räknat. Eftersom resten av styrelsen i än högre grad utgörs av fördettingar som kan sin Tony Strobl, men inget om Darkwing Duck och Van Horn, varnade han för att senilitetsdöden än en gång hotar föreningen om ingen förnyelse sker fram-över. Det behövs dessutom fler som arbetar, oavsett ålder, om vi i fortsätt-ningen ska kunna upprätthålla ens den beskedliga ambitions- och servicenivå vi har idag.

Den nuvarande och ännu icke fullt senile ordföranden instämde i dessa varnande allvarsord från sin företrädare, men påpekade också att förnyel-sen inte måste starta i styrelsen, utan att alla är varmt välkomna att komma och hjälpa till på kansliet på onsdagkvällarna. Det finns sysslor av alla sorter, från att trampa ner tomma kuvert i soptunnan och uppåt. Den som inte bor i närheten av NAFS(k)ansliet får gärna anmäla sig som arbetsvillig per korrespondens. Man kan till exempel få bli (k)ansliets expertkonsult på Don Rosa eller Darkwing Duck, om man har intresset och kvalifikationer-na.

§ 10. Till revisorer omvaldes koll. 1679 Anders Alvin och koll. 889 Anders Blennå.
Under klubbandet av detta beslut fällde Olof yttrandet "Väldigt äcklig sandal, det här!", vilket han ville ha till protokollet.

§ 11. Till valberedning för 1994 valdes: Per Vedin, koll. 1439 Jakob Hallin och - i förnyelsens namn - koll. 1947 Jan Prokopec. Som vanligt (för elfte året i rad!) ska koll. Vedin vara sammankallande.

§ 12. Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att till firmatecknare utse Olof Siverbo (ordförande), Greger Nässén (kassör) och Claes Ericsson (övrig ledamot), med rätt att var för sig teckna föreningens firma.
Olof förklarade pedagogiskt att detta innebär att alla dessa på egen hand kan kvittera ut alla föreningens pengar och resa till Rio och festa upp dem, varpå dock Greger för att lugna de eventuellt oroade genast försäkrade "Det är bara jag som gör det här, normalt"!

§ 13. Styrelsens förslag att bibehålla medlemsavgifterna godtogs av årsmötet. Årsavgiften förblir alltså femtio kronor för knattar (högst 18 år under kalenderåret) och sjuttiofem kronor för äldre kollusorer. Livstidsavgiften blir även fortsättningsvis ettusentrehundratretton kronor per liv.
En undran från salen om inte avgiften "borde sänkas för att minimera förlusterna" (med hänvisning till kassörens utsaga under punkt 4) ignorera-des iskallt av samma styrelse.

§ 14. Som första handling under "Övriga Frågor"...

a) ... omvaldes koll. Per Starbäck till NAFS(k):s vice ordförande. I år gick det utan vare sig omfattande diskussioner eller segslitet voterande.

b) Med anledning av det beslut som togs av förra årsmötet efterhörde därpå ordföranden om huruvida koll. 1567 Anders Grönlund köpt föreningens lager av gamla tidningar. Församlingens svar blev "nej". Koll. Grönlunds vänner i Skåne gavs i uppdrag att påminna honom.

c) Koll. 654 Arn Linder ställde så den ena av de eviga övriga frågorna: "Var är de sedan länge utlovade medlemskorten?". Styrelsen gav den manu-skriptenliga svaret: "De kommer snart!". Beslut att trycka medlemskort har funnits i över tio år, så där ligger inte knuten. Greger utvecklade ett reso-nemang som inleddes med orden: "Det är väldigt avancerade problem som kommer fram här...". Vi har i alla fall pratat med vår tecknare, och funde-rar eventuellt på att plasta in dem, vilket i och för sig skulle fördröja processen något, men...
Nästa fråga, tack!

d) "NAFS(k)nappar, finns de?", hojtades då från salongen. Svar: "nej". Årsmötet uppdrog därför åt styrelsen att skaffa fram en ny upplaga, och att göra fler än 100 den här gången. Ett annat förslag som väcktes i samband med denna fråga var att "plasta" in koll. Hellman i gelé. Det fick ett visst hörbart stöd, men blev inte formellt beslutat.

e) "Post till koll. 2017 Mikael Brodersen", ropade koll. Vedin. (Det kan hävdas att detta inte borde vara en punkt på övriga frågor, men vem är jag, stackars protokollskrivare, att taga ett drygt censurbeslut?)

f) Koll. 616 Göran Ribe undrade om man inte kunde pricka de medlemmar som är så ansvarslösa att de först röstar mot ansvarsfrihet och sedan för omval av samma styrelse. Styrelsen delade visserligen koll. Ribes indigna-tion, men erinrade om att vi (tyvärr?) har hemliga val. "Människor beter sig ologiskt!", sade Greger, och den sanningen finns det ju verkligen många levande bevis för - Greger själv, till exempel.

g) Koll. 1810 Simon Sahlberg undrade till sist om NAFS(k)oftorna tagit slut. Jo, det har de. Nya ska göras, men vare sig motiv, kvalitet eller pris har bestämts än. Olof påpekade att vi är lite restriktiva med att använda bilder som skulle kunna vara åtalbara. Vi tänker dock inte ta Arne Anka i stället, som föreslogs av en röst i salen. Styrelsen vill dock gärna ha förslag på roliga motiv!

§ 15. Klockan 14.27 avslutade ordföranden årsmötet och tackade alla närvarande för någonting, vad det nu var. Sedan följde diverse annan information om ditt och datt, frågesport om Carl Barks samt en omröstning om favoriter bland Barks' serier.

Vid protokollet

Anders Berglund

Justeras

Joakim Gunnarsson Per Vedin