Protokoll för Årsmöte 1995

Plats: Medborgarhuset

Tid:

Deltagare: 699 Per Starbäck (1 till syns om du loggar in)

NAFS(k):s årsmöte

29 april 1995 klockan 13.13

i Medborgarhuset i Stockholm

§ 0 Ordförande 694 Olof Siverbo öppnade mötet.

§ 1,75 Den utsända dagordningen godkändes med skillnaden att denna punkt lades till.

§ 1 Olof valdes till mötesordförande och 699 Per Starbäck till protokollförare. Till justeringspersoner tillika rösträknare valdes 446 Per Vedin och 1947 Jan Prokopec.

§ 2 Mötet befanns vara behörigt utlyst, i alla fall klagade ingen närvarande. (316 Greger Nässén sa att det rent av var så länge sen kallelsen skickades ut så att han hade glömt när det var.)

§ 3 De närvarande och de poströstande befanns alla ha rösträtt utom en närvarande nästan icke-medlem.

§ 4 Verksamhetsberättelsen gicks igenom och godkändes. 314 Stefan Diös (som enligt verksamhetsberättelsen bodde i Malmö/Las Vegas) klagade på att han under hela 1994 inte varit i Las Vegas en enda gång, men det är naturligtvis hans problem.

§ 5 Vi gick igenom revisorernas berättelse i deras frånvaro.

§ 6 Mötet fastställde resultat- och balansräkningen för perioden och beviljade styrelsen full ansvarsfrihet för 1994 års verksamhet och förvaltning

§ 7 Mötet beslutade att följa styrelsens förslag om disposition av det gångna årets resultat och att alltså avsätta 7000 kr. till anke- och pupillkassan och att lägga resterande 17 554,96 kr. till medlemmarnas kapital.

§ 8 Styrelsens storlek blev oförändrat sju ledamöter.

§ 9 Till ordförande i NAFS(k) för verksamhetsåret 1995 omvaldes den ende kandidaten Olof Siverbo än en gång. Enligt de utsända handlingarna kom han till styrelsen 1986, men i själva verket var det redan 1984! Detta blir hans tionde år som ordförande och frågan om vad han eventuellt har för fallskärmsavtal väcktes. Ett förslag om att ge honom ett paraply och kasta ut honom genom fönstret omedelbart kom fram, men verkställdes dock aldrig, förmodligen för att ingen hade ett paraply med sig.

Den ende kandidaten till att bli sekreterare i NAFS(k) för verksamhetsåret 1995 var 1432 Per Starbäck. Den i lokalen som verkade känna sig träffad såg dock pinsamt mycket ut som 699 Per Starbäck. (Vad den då frånvarande 1432 Mattias Hallin har att säga om saken är ännu inte känt.) Efter att Pers meriter hade gåtts igenom (det gick ganska fort) valdes han till detta för honom nya ämbete.

Och till kassör i NAFS(k) omvaldes som vanligt Greger Nässén. Denna gång påstod han sig för ovanlighetens skull bada!

Så skulle vi ha fyra övriga patienter/ledamöter i styrelsen, och händelsevis fanns det precis fyra kandidater som valberedningen hade hittat på, och dessa valdes också mycket riktigt:

§ 10 1679 Anders Alvin och 889 Anders Blennå omvaldes till revisorer. (Olof påpekade att de inte kommer till mötet och att de alltid säger ja och undrade vad man mer kan begära av revisorer.) Ifall någon misstänkte att våra revisorer är alldeles okritiska så motsade dock Greger detta. När de varit över hos honom och kontrollerat räkenskaperna hade de klagat på bullarna Greger bjöd på!

§ 11 Valberedningen blev densamma som för förra året, nämligen Per Vedin, Jan Prokopec och 1439 Jakob Hallin.

§ 12 Mötet utsåg ordföranden (Olof Siverbo), kassören (Greger Nässén) och den övriga ledamoten Claes Ericsson till firmatecknare, med rätt att var för sig teckna föreningens firma.

Anders Berglund undrade om Olof verkligen kunde teckna en firma, vilket resulterade i att mötet bestämde att en firmateckning av Olof skulle införas i detta protokoll. Som väntat röstade endast en person emot i denna fråga.

Firma NAFS(k)

§ 13 Styrelsen hade lagt fram ett förslag om att höja medlemsavgiften till sextio kronor för knattar och nittio kronor för äldre kollusorer, och även om den allmäna meningen inte verkade vara emot att höja medlemsavgiften, så utbröt en debatt (startad av uppviglaren 659 Johnny Zingmark) om huruvida verkligen även knatteavgiften borde höjas och om en höjning till just nittio kronor var lämplig (och inte t.ex. hundra).

Men framför allt utbröt en debatt om huruvida mötet i denna fråga hade rätt att besluta något som inte fanns med som ett förslag i årsmöteshandlingarna så att även de poströstande hade kunnat rösta på det. Debatten blev relativt livlig och snirklig, och ordföranden fick anledning att hävda sin auktoritet genom att visa upp ett intyg från TBV att han genomgått en kurs i sammanträdesteknik 1981. En följd av debatten var att mötet ombad styrelsen att reda ut exakt vad årsmötet kan bestämma på stört utan förberedelse och vad det behövs planlagda motioner för att få ta upp, och att redovisa detta på höstmötet. Den förhärskande meningen (= härskarnas mening) var dock att årsmötet inte kan hitta på helt egna alternativ i efterhand i de frågor där de poströstande beretts tillfälle att rösta, till skillnad från sådana frågor som om vi ska sälja kopiatorn och köpa glass för pengarna som inte hör till de frågor som poströstarna nödvändigtvis har rätt att tycka något om. Däremot var det mer oenighet om huruvida vi kunde dela upp fråga 13 a i två delfrågor – en för senioravgiften och en för knatteavgiften, trots att de poströstande röstat på dessa två frågor i klump. Mötet ansåg (med röstsiffrorna 20–7) att vi kunde göra en sådan uppdelning, så det gjorde vi. De poströstande som röstat för höjning av senioravgiften och knatteavgiften räknades alltså som om de röstat för båda förslagen och den diskuterade höjningen av knatteavgiften gick igenom med 19 närvarande och 8 poströstande för och 9 närvarande mot.

De övriga höjningarna gick igenom med acklamation utan problem, så den nya årsavgiften blev alltså 60 kronor för knattar och 90 kronor för seniorer, medan livstidsavgiften förblev oförändrat 1313 kronor per liv, exakt så som styrelsen hade föreslagit.

Precis när detta beslut hade fattats dök ex-kollusor Staffar Moberg inte upp i lokalen och erlade medlemsavgift till allmän förvåning.

§ 14 Mötet antog de ändringar i stadgarna som styrelsen hade föreslagit, nämligen att & 5.6.2 förändras på så sätt att punkt 1 och 3 byter plats och nummer, att en ny punkt 4 Fastställande av mötesordning införs, att de gamla 4–6 därmed blir 5–7 och att den gamla punkt 7 tas bort, samt att texten i & 5.6.3 och & 5.7.1 ändras i enlighet med detta. (6–10 bytes mot 7–10 och 1, 2, 3 bytes mot 1–4 respektive.)

Detta är första gången dessa ändringar röstas igenom. De träder inte i kraft förrän de beslutats ytterligare en gång.

§ 15 Inte den minsta lilla motion hade inkommit för mötet att ta ställning till.

§ 16 Övriga frågor

§ 17 Mötet avslutades och vi övergick till frågesport med bland annat ämnet ej artbestämda kryp (men varför nämndes Olof i det sammanhanget?) och tutlekar.

Vid protokollet

Per Starbäck

Justeras

Per Vedin Jan Prokopec