Protokoll för Årsmöte 2010

Plats: Åttingen

Tid:

Deltagare: 699 Per Starbäck (2 till syns om du loggar in)

Protokoll från Årsmöte 2010.

Protokoll från årsmöte i NAFS(K) lördagen den 17 april 2010

Plats: Åttingen på Reimersholme

0,5. Mötets öppnande

Mötet öppnades 13.13.

1. Kontroll av närvarande och poströstande medlemmars rösträtt

Närvarande kollusorer och gäster presenterade sig och deras rösträtt kontrollerades. Noterbart var att koll. 616 Göran Ribe till allas förvåning hade anlänt redan innan mötet började (det förmodades att han missat att vi övergått till sommartid), medan koll. 339 Anders Berglund lika överraskande var försenad. Då ytterligare några personer hade anlänt befanns 32 kollusorer med rösträtt vara närvarande. Inte mindre än 33 poströster hade inkommit!

2. Beslut om mötets behöriga utlysande

Mötet ansågs behörigen utlyst.

3. Val av mötesordförande, protokollförare, justerare och rösträknare

Efter en snabb och effektiv omröstning valdes följande mötespresidium:

4. Fastställande av mötesordning

Koll. 314 Stefan Diös påpekade att den utskickade mötesordningen hade två punkter med nummer 13 men ingen punkt 14. Mötesordföranden Magnus Knutsson kom med det drastiska förslaget att låta den andra punkt 13 betraktas som punkt 14 och lyckades faktiskt få mötet att acceptera detta. I övrigt fastställdes mötesordningen i enlighet med utskickad kallelse.

5. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut

Har skickats ut. Koll. 316 Greger Nässén meddelade att han endast skulle läsa upp rubrikerna men efter att Greger ändå beskrivit flera punkter tämligen detaljerat kommenterade Anders Berglund ”Om det där var rubrikerna, hur lång är då berättelsen?” Några saker Greger poängterade var:

6. Revisorernas berättelse

Har skickats ut. Detta år med några kommentarer från revisorerna utöver själva berättelsen. Magnus Knutsson föreslog att mötet skulle beakta revisionsberättelsen men låta kommentarerna vara en fråga mellan styrelsen och revisorerna, vilket mötet accepterade. Den närvarande revisorn koll. 507 Rolf Lindby redogjorde för berättelsen och arbetet som i år krävt mycket tid från båda revisorerna, för Rolfs del 50 timmar mot vanligen fem. Han påpekade också att den ej närvarande revisorn koll. 1682 Thomas Eliasson varit mycket angelägen om att de extra kommentarerna skulle komma medlemmarna till handa, vilket de gjort då de fanns med i utskicket inför mötet.

7. Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

 1. Resultat- och balansräkningen för år 2009 fastställdes.
 2. Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009. (i båda fallen med acklamation från mötet och med mycket klar majoritet bland poströsterna)

8. Beslut om styrelsens storlek

Mötet beslutade enligt valberedningens förslag att styrelsen även nästa år ska bestå av fem ledamöter (också här med acklamation från mötet och med mycket klar majoritet bland poströsterna).

9. Val av styrelseledamöter

Innan valet fick nuvarande ordföranden koll. 976 Johan Blixt frågan om hur det går med den militarisering av föreningen han antytt i sitt valtal året innan, vilket ledde till att alla kandidater ombads ange sin militära status. Johans svar var att militariseringen går mycket långsamt, men han verkade inte bekymrad över det. Posterna besattes samtliga enligt valberedningens förslag.

Mötet beslutade alltså att:

 1. Koll. 976 Johan Blixt (militär status: menig) omvaldes till ordförande.
 2. Koll. 2348 Mats Nilsson (frisedel) omvaldes till sekreterare.
 3. Koll. 316 Greger Nässén (fänrik) omvaldes till kassör.
 4. Koll. 694 Olof Siverbo (bor nära kustartilleriet) omvaldes till övrig ledamot.
 5. Koll. 1382 Bror Hellman (fanjunkare) omvaldes till övrig ledamot.

Då kandidaterna presenterades påpekades det att Greger ”haft i princip alla uppdrag man kan ha inom föreningen, men gjort minst under den tid då han var ordförande” samt att Olof ”börjat som underbarn men utvecklats till en Berglund”.

10. Val av revisorer

Här hade valberedningen nominerat fler än två kandidater (Rolf Lindby, Thomas Eliasson och Kaija Olausson) varför sluten omröstning begärdes. Resultatet av den blev att mötet beslutade att:

 1. Koll. 507 Rolf Lindby (omilitärisk) omvaldes till revisor.
 2. Koll. 2676 Kaija Olausson (”slåss hellre med penna än med svärd”) nyvaldes till revisor.

11. Val av valberedning

Valberedningen befanns ha skött sitt uppdrag även detta år och fick således förnyat förtroende. Sammansättningen av valberedningen är: Koll. 2433 Fredrik af Trampe, koll. 2165 Klaus Dejler och koll. 2525 Marja Knut. Klaus Dejler utsågs till sammankallande.

12. Val av firmatecknare

Mötet beslutade att ordföranden, sekreteraren och kassören var för sig får rätt att teckna föreningens firma.

13. Beslut om medlemsavgifternas storlek

Här hade styrelsen lagt ett förslag om höjda avgifter, framför allt för kollusorer boende utomlands (eftersom de genererar höga portokostnader). Förslaget diskuterades och några kommentarer kan noteras:

Anders Berglund: ”Det bästa är alltså att betala i Sverige och sedan genast flytta utomlands?”

Greger: ”4711 är ett allmänt omtyckt tal”.

Koll. 452 Peter Nyrén: ”På vilket sätt är 4711 kr ankistiskt?”

Greger svarar på Peter Nyréns fråga ”Ja, det är en högre kostnad…”

Stefan Diös: ”Jag ser med nöje att årsavgiften närmar sig den jag betalade som livstidsavgift”

Det frågades om det skulle underlätta om de utlandsboende betalde i euro, men Greger påpekade att man då måste fastställa en bestämd växelkurs och dessutom bor de flesta utlandskollusorer inte i euro-länder. Med klar majoritet bland både poströstande och närvarande beslutade mötet om nya avgifter:

 1. Årsavgiften blir 140 kronor för äldre kollusorer bosatta i Sverige och 210 kr för äldre kollusorer bosatta utomlands.
 2. Årsavgiften blir 70 kronor för knattar, oavsett om de bor i Sverige eller utomlands.
 3. Livstidsavgiften blir 3 131 kronor per liv för kollusorer bosatta i Sverige och 4 711 kr för kollusorer bosatta utomlands.

Höjningarna träder i kraft 1 januari 2011.

14. Upplösning av fonder för att täcka nedskrivning av lager och inventarier 2010.

Styrelsen hade lagt en proposition om upplösning av fonder för att täcka nedskrivning av lager och inventarier 2010. Styrelsen föreslog i propositionen att:

 1. anke- och pupillkassans medel på 33 920 kr upplöses för att kompensera merparten av nedskrivningen 2010 av lagret av kulturgods (i första hand) och vid behov inventarierna (i andra hand) samt att fonden bibehålls med syftet ”medlemsbefrämjande verksamhet”.
 2. referensfondens medel på 1 773 kr upplöses för att täcka nedskrivningen 2010 av referensarkivet (i första hand) och lagret av kulturgods (i andra hand), samt att referensfonden sedan avskaffas.

Bakgrunden till denna proposition har skickats ut inför mötet. En kort diskussion vidtog där Greger höll en minikurs i bokföring och påpekade att ”42 000 är mycket, men det är inte pengar!”. Magnus Knutsson påpekade att lagret av (K)urirer kunde ses som andligt kapital och Rolf Lindby satte punkt för diskussionen med den mycket eleganta formuleringen ”Eftersom lagret är ovärderligt kan man ju sätta dess värde till noll!”.

Mötet beslutade med klar majoritet bland både närvarande och poströster att bifalla propositionen.

15. Eventuella motioner

Inga motioner hade inkommit till styrelsen. Med tanke på mötets många omröstningar med handuppräckning kommenterade Magnus Knutsson detta med att ”det nog räckte med motionen av armarna”.

16. Övriga frågor

a) Val av vice ordförande

Bror Hellman valdes med acklamation.

b) Anke- och pupillfonden

Koll. 2689 Anna-Pia Norman tyckte det var tråkigt att fonden upplösts och ville uppdra åt styrelsen att behålla åtminstone lite pengar där så att fonden inte skulle falla i glömska. Mötet beslöt att uppdra åt styrelsen att snarast möjligt sätta in 313 kr i fonden.

c) Protokollföring av styrelsebeslut

Rolf Lindby ville att mötet skulle uppdra åt sekreteraren att göra styrelseprotokollen tydligare vad gäller vilka beslut som fattats på styrelsemötena. Mats Nilsson lovade att bättra sig på den punkten.

d) Tysk karta över Ankeborg

Den tyske donaldisten Jürgen Wollina har gjort en karta över Ankeborg med hänvisningar tull Barks-serier. Kartan visades upp och det meddelades att man kan beställa den via NAFS(K).

e) Medlemskort

Till ingens förvåning tog koll. 2417 Stefan Persson även i år upp denna fråga, men ordföranden Magnus Knutsson hänvisade den snabbt till en informell diskussion efter mötet.

17. Mötets avslutande

Mötet avslutades kl. 15.24.

Vid protokollet

Mats Nilsson

Justerat

Anders Berglund Per Vedin