Protokoll för Årsmöte 2012

Plats: Åttingen

Tid:

Deltagare: 699 Per Starbäck (2 till syns om du loggar in)

Protokoll från Årsmöte 2012.

Protokoll från årsmöte i NAFS(K) söndagen den 22 april 2012

Plats: Åttingen på Reimersholme

0,5. Mötets öppnande

Mötet öppnades 13.13.

1. Kontroll av närvarande och poströstande medlemmars rösträtt

Närvarande kollusorer presenterade sig på känt manér med namn, kollusornummer och funktion i föreningen. De som under föreningens historia fått någon särskild hederstitel uppgav även den. Koll. 452 Peter Nyrén kom ihåg att han fått en titel, men inte vad den var. Andra, mer minneskunniga, kollusorer upplyste honom om att det var SWAMP (Sveriges Wombat, Ankismens Media-Pajas). Vår danske medlem på besök, koll. 2480 Anders Christian Sivebæk, mottogs med applåder. Glädjande nog var ovanligt många veteraner närvarande, men tyvärr ganska få nyblivna kollusorer. En kollusor meddelade att han uppskattade att han omnämnts i Kvacket vid sitt första möte. Koll. 316 Greger Nässén kom ihåg att han var föreningens kassör men inte hur många år han varit det. Vissa tal är tydligen för stora för honom att hantera (sekr. anm.). Vid mötets början var 24 kollusorer närvarande och senare under mötet anslöt även koll. 616 Göran Ribe och koll. 654 Arn Linder. Tolv poströster hade inkommit.

2. Beslut om mötets behöriga utlysande

Mötet befanns behörigen utlyst.

3. Val av mötesordförande, protokollförare, justerare och rösträknare

Följande personer valdes:

4. Fastställande av mötesordning

Fastställdes enligt utskickad kallelse. Koll. 314 Stefan Diös undrade om det inte fanns någon mötesoordning också.

5. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut

Har skickats ut. Kassören koll. 316 Greger Nässén gick igenom en del detaljer i bokslutet lite mer ingående. Ekonomin är fortsatt god men medlemsutvecklingen är sämre. Greger fick frågan om vad posten på 2268 kr under not 3 innebar och han förmodade att det handlade om utskick av gamla papper (det bekräftades vid en senare kontroll). Efter att koll. 538 Karl-Erik Lindkvist påpekat att han nu har en ointaglig svit vad gäller Ankon-besök lades verksamhetsberättelsen och bokslutet till handlingarna.

6. Revisorernas berättelse

Har skickats ut. Koll. 507 Rolf Lindby berättade att den hade skrivits vid ett trevligt möte hemma hos den andra revisorn koll. 2676 Kaija Olausson. Revisorerna hade inga anmärkningar utom då de hade funnit ett kvitto på ett inköp av ”Kassa skrin”. De rekommenderade starkt att föreningen i stället skulle hålla sig till prima varor.

7. Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

 1. Resultat- och balansräkningen för år 2011 fastställdes.
 2. Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.

Båda punkterna fastställdes med acklamation från mötet och för punkt a) med stöd av samtliga poströster och för punkt b) med stöd av elva poströster.

8. Beslut om styrelsens storlek

Mötet beslutade enligt valberedningens förslag att styrelsen även nästa år ska bestå av fem ledamöter. Beslutet fattades med acklamation från mötet och med stöd av samtliga poströster.

9. Val av styrelseledamöter

Även detta val gick ovanligt smidigt detta år. Samtliga personer valdes med acklamation från mötet och stöd av samtliga poströster (utom vad gällde sekreterarposten där koll. 1382 Bror Hellman röstade ”nej”). Posterna besattes alltså enligt valberedningens förslag:

 1. Koll. 2348 Mats Nilsson omvaldes till ordförande.
 2. Koll. 1382 Bror Hellman omvaldes till sekreterare.
 3. Koll. 316 Greger Nässén omvaldes till kassör
 4. Koll. 694 Olof Siverbo omvaldes till övrig ledamot.
 5. Koll. 2165 Klaus Dejler omvaldes till övrig ledamot.

I samband med valen frågade mötet valberedningen vad den gör för att minska medelåldern i styrelsen. Svaret blev att de sökt via alla tillgängliga media (bl. a. Facebook) men inte hittat några yngre som varit villiga att kandidera)

10. Val av revisorer

Koll. 339 Anders Berglund undrade om man var tvungen att bo i Segeltorp för att kunna väljas till revisor Rolf meddelade att de lobbar för att öka koncentrationen av ankister i Segeltorp så mycket att det kan döpas om till ”Anketorp”. Efter detta kunde mötet naturligtvis inte göra annat än att omvälja dem. Mötet beslutade alltså att:

 1. Koll. 507 Rolf Lindby omvaldes till revisor.
 2. Koll. 2676 Kaija Olausson omvaldes till revisor.

11. Val av valberedning

Valberedningen befanns ha gjort ett tappert arbete trots att inga nya kandidater till styrelsen hittats och fick därför förnyat förtroende. Mötet valde dock att ge dem förstärkning genom att även välja in koll. 800 Erik Starbäck. Sammansättningen av valberedningen nästa år blir då: Koll. 616 Göran Ribe, koll. 800 Erik Starbäck, koll. 2433 Fredrik af Trampe och koll. 2525 Marja Knut. Göran Ribe utsågs till sammankallande.

12. Val av firmatecknare

Mötet beslutade att ordföranden, sekreteraren och kassören var för sig får rätt att teckna föreningens firma. Koll. 2480 Anders Christian Sivebæk undrade vem av dem som tecknar bäst, men ingen kände sig manad att avgöra den frågan just då.

13. Beslut om medlemsavgifternas storlek

Stefan Diös undrade vilket år livstidsmedlemmen Per Starbäck blev en förlustaffär för föreningen. Greger Nässén konstaterade att det skedde redan 1991 (dock inte med hänsyn tagen till ränta). ”Det tänker vi inte på nu, nu ska vi ha kul och välja avgifter!” (Greger). Mötet beslutade helt enligt styrelsens förslag att:

 1. Årsavgiften förblir 140 kronor för äldre kollusorer i Sverige och 210 kr för äldre kollusorer utomlands.
 2. Årsavgiften förblir 70 kronor för knattar (högst 18 år), oavsett om de bor i Sverige eller utomlands.
 3. Livstidsavgiften förblir 3 131 kronor per liv för kollusorer bosatta i Sverige och 4 711 kr per liv för kollusorer utomlands.

14. Eventuella propositioner

Styrelsen hade lagt en proposition om stadgerevision. Detaljerna om dessa hade skickats ut som bilaga till mötesordningen. Greger redogjorde för bakgrunden till förslagen. En lång diskussion följde där särskilt §1 om föreningens säte ledde till många synpunkter. Anders Berglund undrade hur föreningens säte egentligen såg ut och ville att det skulle tilläggas att ”Föreningen andligen verkar i Ankeborg”. Greger förklarade att det är ett myndighetsönskemål att föreningars säte ska anges. Per Starbäck påpekade att det blir svårt att välja en vice ordförande när man inte har vetskap om vem i styrelsen som kommer att bi sekreterare. Mötet beslutade till slut att bifalla propositionen med acklamation och stöd av samtliga poströster.

15. Eventuella motioner

Inga motioner hade inkommit till styrelsen.

16. Övriga frågor

 1. Val av vice ordförande

  De två övriga medlemmarna i styrelsen koll. 694 Olof Siverbo och koll. 2165 Klaus Dejler föreslogs. Koll. 2165 Klaus Dejler valdes med acklamation. Då detta var den sista punkten där omröstning hade kunnat behövas konstaterades att dagens rösträknare varit helt överflödiga.

 2. Föreningens framtid

  Peter Nyrén initierade en diskussion om huruvida det finns några sätt att motverka det sjunkande medlemstalet i föreningen. Både han och ordföranden Mats N förmodade att det delvis kan bero på att föreningen varit mycket framgångsrik och uppnått en stor del av sina ursprungliga mål. Per Starbäck påpekade dock att det fortfarande finns en stor potential ”eftersom det inte längre ses som nördigt att ha specialintressen”. Anders Berglund föreslog att man bör kolla med de yngre medlemmarna vad de har för önskemål på föreningen. ”Jag är ju inte en sådan man går ut och har kul med” (Anders B).

  Koll. 2417 Stefan Persson föreslog att man kan göra som i vår danska vänförening och låta mötena hållas på olika orter i landet så att medlemmarna där får känna sig mer delaktiga.

  Peter Nyrén erbjöd sig att göra en utredning om huruvida det finns önskemål och idéer till aktiviteter inom föreningen som skulle göra det ännu roligare att vara ankist. Detta skulle göras genom att först ta kontakt med nyblivna och unga ankister och se om det hos dem finns nya sätt att uppleva och främja ankismen, eller nya förslag på vad en ankistisk förening borde hålla på med, och därefter söka kontakt med ett antal namnkunniga ankister, i styrelsen och utanför, och fråga vad de tycker är viktigast och ifall de har några idéer till aktiviteter som skulle vitalisera föreningen. Mötet tyckte detta var ett bra förslag och uppmanade styrelsen att ge honom uppdraget.

  Karl-Erik Lindkvist vill ha tydligare definierat när Kvacket ges ut så att man kan meddela det i forumet på SeF. Rolf Lindby påpekade att vi bör se till att så ofta det är möjligt utnyttja SeF:s monter på Bokmässan och seriefestivaler. Peter Nyrén lade fram tanken att det kunde vara möjligt att tillsätta andra poster som medlemmarna anser viktiga, exempelvis kurirredaktör och mötesgeneral, på årsmötet.

 3. Vår andliga bas

  Anders Berglund bad att få ännu tydligare påpekat i protokollet (se punkt 14) att oavsett hur vårt säte ser ut så är vår andliga bas Ankeborg, så det fick även bli en övrig fråga.

 4. Ankon

  Styrelsen fick i uppdrag att kolla möjligheten att hålla ett Ankon i Karlstad om de lyckas starta en lokalförening där, möjligen i samband med den nystartade seriefestivalen där. Bror meddelade att han fortfarande är villig att leda ett film-ankon om vi bara kan finna en lämplig lokal för det (Åttingen är olämplig då den inte kan mörkläggas).

 5. Kristiina Kolehmainen in memoriam

  Bror Hellman höll en kort minnesstund för Serietekets eldsjäl Kristiina Kolehmainen, som gått bort i mars 2012. Hon var även en stor vän av och hjälp för NAFS(k) i flera sammanhang.

 6. Hälsningar från frånvarande kollusorer

  Kollusorerna 554 Hans Sjöberg och 2187 Åsa Warnqvist som inte kunde närvara vid mötet hade skickat hälsningar till alla närvarande.

17. Mötets avslutande

Mötet avslutades kl. 16.08.

Vid protokollet

Mats Nilsson

Justerat

Per Starbäck Stefan Persson