Protokoll för Årsmöte 2019

Plats: Åttingen Karta

Tid:

Deltagare: 538 Karl-Erik Lindkvist, 699 Per Starbäck, 2348 Mats Nilsson, 2936 Hampus Johansson (5 till syns om du loggar in)

En del av dessa handlingar till mötet kan kräva inloggning:

Protokoll från Årsmöte 2019.

Protokoll från årsmöte i NAFS(k) 27 april 2019

Plats: Åttingen på Reimersholme i Stockholm

0,5. Mötets öppnande

Klockan klämtade 13:13, Ankeborgstid, och den ärorika föreningens ordförande drämde på ett eminent sätt sandalen i bordsskivan inför ett begeistrat auditorium.

1. Kontroll av närvarande och poströstande medlemmars rösträtt

Närvarande medlemmar fick var och en presentera sig för att bevisa att de faktiskt var närvarande, och det visade sig att antalet röstberättigade kollusorer på mötet uppgick till hela 29 stycken, inklusive den något sent anlände koll. 339 Anders Berglund. Även 15 poströster närvarade vid mötet.

2. Val av mötesordförande, protokollförare, justerare och rösträknare.

Följande förrättningsmän föreslogs samt valdes till sina respektive förtroendeuppdrag.
Ordförande: Koll. 2348 Mats Nilsson
Protokollförare: Koll. 2867 Andreas Eriksson
Justerare/rösträknare: Koll:r 3009 Gunilla Roxström och 3010 Elis Wibacke.

3. Beslut om mötets beslutsmässighet

Mötet beslöt snabbt och lätt att det var beslutsmässigt. Hur det kunde besluta detta innan det var beslutsmässigt är dock svårt att sluta sig till.

4. Fastställande av mötesordning

Även detta skedde utan större palaver.

5. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut

Verksamhetsberättelsen fanns till påseende, men ordföranden ville inte läsa opp den. Hur som helst kunde konstateras att föreningsmedlemmar medverkat vid en paneldiskussion på Bokmässan förra året. ”Det var grejor”, som koll. 314 Stefan Diös uttryckte det. Vidare nämndes att vi bjudits in till Bergrummet där Arild Midthun (ännu ej kollusor) hållit en workshop. Sedan nämndes SIS där koll. 538 Karl-Erik Lindkvist var vår festivalgeneral. Och icke att förglömma att det kommit ut ett nytt nummer av NAFS(k)uriren, det 42:a i ordningen. Vad bokslutet beträffar hade vi gått lite minus, men vi hade ändå fått många nya och återinträdda medlemmar, vilket vi säkert har podden Snedtänkt att tacka för, där koll. Stefan Diös medverkat som gäst. Kostnaderna för det gångna året hade dragit över budget.

6. Revisorernas berättelse

Revisorerna hade granskat bokföringen men ej hittat någonting att anmärka på.

7. Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

a) Revisorerna föreslog att årsmötet skulle fastställa resultat- och balansräkning för år 2018. Svaret blev ja.
b) Revisorerna föreslog att årsmötet skulle bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för verksamhet och förvaltning under 2018. Närvarande medlemmar svarade ja. Bland poströsterna röstade 14 ja och en blankt, och koll. 2417 Stefan Persson krånglade.

8. Beslut om styrelsens storlek

Valberedningen föreslog att årsmötet skulle besluta att styrelsen ska bestå av sju ledamöter. Svaret blev ett enhälligt ja.

9. Förslag till budget

Koll. 316 Greger Nässéns första förslag till budget hade modifierats av styrelsen, Greger myntade uttrycket ”näst bortaste kolumnen” och det meddelades att nästa (K)URIR ej blir i fyrfärg. Vi försökte dra ner på utskickskostnaderna samt avsätta 10 000 kronor till 50-årsjubileet. Koll. Stefan Persson undrade vad intäktskorrigeringar var och om det var budgeterat för dem. Greger förklarade att de berodde på att vi haft över- eller underskott i kassan och någonting om att budgetera för oförklarliga intäkter nämndes. Berglund föreslog att vi skulle införa tvångsdonationer (eller Donaldtioner, sa någon annan). Borgmästaren i Ankeborg försöker ibland tvinga farbror Joakim att skänka bort pengar. Någon föreslog att man kunde tvinga medlemmar utomlands för att på så sätt få dem att betala högre årsavgifter. Det konstaterades att ”Finland är för elakt”, men att man skulle kunna bo i Sverige och betala på Åland. Stefan Persson föreslog tilläggsavgifter, men styrelsens förslag antogs ändå.

10. Val av ordförande

Koll. 2348 Mats Nilsson valdes om till ordförande.

11. Val av sekreterare

Till sekreterare omvaldes koll. 2867 Andreas Eriksson.

12. Val av kassör

Koll. 316 Greger Nässén höll på att väljas till frisör på grund av en nilssonsk felsägning, men så blev det inte. Han valdes alltså om till kassör, antingen för att han gjort ett hyfsat jobb i alla dessa år eller för att hans favoritskurk är Cruella de Vil.

13. Val av minst tre övriga styrelseledamöter

a) Koll. 2156 Klaus Dejler omvaldes till övrig styrelseledamot.
b) Koll. 1382 Bror Hellman, som ej var närvarande men känd för alla, omvaldes till detsamma.
(här anlände koll. 536 Mikael Fageräng och vi var 30 närvarande kollusorer.)
c) Koll. 2936 Hampus Johansson omvaldes till övrig styrelseledamot.
d) Koll. 2856 Marina Johansson omvaldes i sin frånvaro till övrig styrelseledamot.

14. Val av två revisorer

a) Koll. 507 Rolf Lindby omvaldes till revisor.
b) Koll. 2676 Kaija Olausson omvaldes till revisor.

15. Val av valberedning

En i den dittillsvarande valberedningen hoppade av och ordföranden frågade om någon ville anmäla sig. Det blev dödstyst bland männen i vrån, men koll. 2187 Åsa Warnqvist ställde upp. Koll:r 616 Göran Ribe, 2937 Felix Sjöberg och Warnqvist klubbades.

16. Beslut om medlemsavgifter

16a. Årsavgifter för vuxna

Styrelsen föreslog att årsavgiften för vuxna inte skulle höjas, utan förbli 140 kronor i Sverige och 210 kronor utomlands. Den allmänna prisutvecklingen hade ej höjts så pass att det ansågs behövligt. Men å andra sidan behövde vi pengar. Åsa föreslog höjning med 20 kronor till nästa år, men förslaget ingen höjning antogs.

16b. Årsavgift för knattar

Förslaget att årsavgiften för knattar skulle förbli 70 kronor antogs.

16c. Livstidsavgifter

Förslaget att livstidsavgiften för äldre kollusorer skulle förbli 3131 kronor i Sverige och 2711 kronor utomlands antogs.

17. Eventuella propositioner

Styrelsen hade inga propositioner.

18. Eventuella motioner

Inga motioner hade inkommit.

19. Övriga frågor

a) Val av vice ordförande

Förslaget var att koll. Marina Johansson skulle omväljas till vice ordförande, och svaret blev ett rungande ja.

b) Släkt var det här

För en tid sedan kom en kort serie där farbror Joakim och Farmor Anka var syskon, vilket strider helt mot Don Rosas släktträd, som tydligen ska vara det allenarådande. Stefan Diös som översatt den serien svarade att den var holländsk, och holländarna har ibland lite annorlunda syn på saker och ting. Det hade inte gått att skriva om, men Diös hade föreslagit en fotnot som inte kom med, men det kom lite info på sidan tre. I ett senare nummer kom ännu en serie där de båda figurerna hade detta vidriga släktförhållande, men där kunde man strunta i det och skriva om. En annan släktrelaterad händelse var att webbversionen av Dagens Nyheter kallat Abigail Disney för Walt Disneys barnbarns brorsdotter när hon i själva verket är hans brorsons dotter. Greger Nässén hade påpekat felet som senare ändrats.

c) Upptagen debatt?

Koll. 831 Björn-Olof Skytt undrade om paneldebatten från bokmässan fanns inspelad. Ja, svarade koll. Hampus Johansson.

d) Italien

Någon undrade om italienarna var stolta över att Magica de Hex är från Italien. Det bestämdes att koll. 1977 Daniel Alzén, som ej var närvarande, skulle få ta reda på detta. Det undrades också om det fanns någon italiensk ankistförening. Säkert, blev svaret.

e) Olivegårds förslag

Koll. 1408 Sten Olivegård hade skrivit till styrelsen och föreslagit att vi skulle uppmana intresserade medlemmar att skriva manus till Kalle Anka & C:o. Han hade själv lämnat några korta förslag och ett långt. Diös sa att skickar vi i NAFS(k):s namn, så kanske de kunde antas, men de har många manusförfattare redan. Några går visserligen i pension snart. Koll. 694 Olof Siverbo blev nekad ett manus i Danmark, men fick serien utgiven i Holland. Greger föreslog att vi kunde arbeta om Stens förslag.

f) NAFS(k):s första krona

Koll. 699 Per Starbäck undrade om NAFS(k):s första krona finns kvar. Diös berättade att första posten i kassaboken är en utgift och att första kronan tyvärr inte finns sparad.

g) Fler foton på webben?

Starbäck berättade om den nya möjligheten att lägga ut bilder på föreningens hemsida. Här hade undertecknad även skrivit ner ”lån Kvacket”, men ingen verkar minnas vad det rörde sig om.

h) Press-kit

Anders Berglund hade med sig ett press-kit och dokumentation från Carl Barks besök i Sverige 1994. Detta donerade han till föreningen.

i) Vetenskapligt

Åsa Warnqvist berättade att hon var (är?) redaktör för en vetenskaplig tidskrift och minns att hon läst någonting om ekonomiska relationer i Ankeborg, men vad? Koll. 2813 Bo Franzén har skrivit om detta i någon av de senaste (K)URIRERNA, trodde Greger.

j) Digital tidning

Mats meddelade att vi fått in en förfråga från Egmont angående en digital Kalle Anka-tidning med höjdpunkter bland tidigare publicerade serier, och de vill ha in förslag.

k) Lycko-Ankon

Här meddelades lite angående föreningens kommande Ankon i Karlstad den 8-9 juni.

l) Natenblad

Koll. 3004 Thomas Håkansson undrade när en viss herr Natenblad figurerat i Kalle Anka-tidningen. Thomas har nämligen en kollega som heter så och säger sig ha tagit det ur en Kalle Anka-serie någon gång under 70-talet. Vi föreslog att han skulle fråga på Ankismlistan.

m) Jo, han blev Högsvans

Koll. 976 Johan Blixt utsågs till Högsvans med den riktiga mössan, som senast synts till för sex år sedan. Några år senare kunde vi inte hitta den och letade febrilt utan framgång. Kvällen föreårsmötet skulle koll. Mats Nilsson möblera om hemma. Han har två bokhyllor där den ena står lite ut från väggen, och kartongen med mössan hade glidit ner där bakom.

20. Mötets avslutande

Sju minuter i tre förklarades årets årsmöte avslutat med ett sandaldunk.

Vid protokollet

________________________
Andreas Eriksson

Justerat

________________________ ________________________
Gunilla Roxström Elis Wibacke