Protokoll för Årsmöte 2018

Plats: Åttingen Karta

Tid:

Deltagare: 699 Per Starbäck, 2936 Hampus Johansson (2 till syns om du loggar in)

En del av dessa handlingar till mötet kan kräva inloggning:

Protokoll från årsmöte i NAFS(K) 21 april 2018

Plats: Åttingen, Reimersholmsgatan 45.

0,5. Mötets öppnande

Kanske med Alexander Lukas tursamma inflytande över församlingen slog klockan 13:13 även denna dag, så att mötet kunde inledas!

1. Kontroll av närvarande och poströstande medlemmars rösträtt

Vid mötets öppnande fanns 29 kollusorer på plats samt en ickekollusor. Senare under mötet anslöt sig ytterligare två kollusorer samt en ickekollusor. Alltså sammanlagt 33 mötesdeltagare varav 31 med rösträtt. Man konstaterade att det var god uppslutning, särskilt med tanke på det närmast sommarvarma vädret. Sex poströster hade inkommit, samtliga röstberättigade.

2. Val av mötesordförande, protokollförare, justerare och rösträknare.

En enhällig församling valde ordförande koll. 2348 Mats Nilsson till mötesordförande. Vice ordförande koll. 2856 Marina Johansson erbjöd sig att vara protokollförare, vilket även det godtogs av samtliga. Koll. 2417 Stefan Persson samt koll. 2187 Åsa Warnqvist utsågs till justerare samt rösträknare.

3. Beslut om mötets beslutsmässighet

Kalle(!)lsen till årsmötet hade postats minst två veckor före mötet, varför mötet beslöts vara beslutsmässigt.

4. Fastställande av mötesordning

Mötesordningen godkändes och fastställdes - även om viss diskussion uppstod kring legitimiteten kring alla beslut som skulle tas innan punkt 17 - propositionen om stadgeändring - avhandlats, och om man skulle behöva göra om hela faderullan från början. Å andra sidan, som koll. 339 Anders Berglund inflikade, är ju hela föreningen uppbyggt på något man kan ifrågasätta om det finns eller inte. Hursomhelst beslöt man att ändå köra mötesordningen så som den skickats ut.

5. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut

Föreningen kan se tillbaka på ännu ett händelserikt år. Den största aktiviteten var Ankon, som utsökt nog ägde rum på Paradisäppelvägen i Enköping hos koll. 1658 Tomas Brenning och 2960 Laila Leonhardt. Ankon präglades framför allt av olika filmaktiviteter och stora mängder god mat. Man gjorde också ett besök till Lasse Åbergs MUSeum där man imponerade på personalen med den stora sammanlagda kunskapen om serier. Koll. 1382 Bror Hellman berättade att det var första gången som alla i en besöksgrupp vetat vem The Yellow Kid var - bara en sån sak!

Föreningen hade inget officiellt evenemang i samband med Don Rosas besök i Stockholm, men många kollusorer tog ändå tillfället i akt att träffas i samband med det.

Koll. 316 Greger Nässén, kassör, berättade att NAFS(k):s ekonomi är god och i stort sett följt den avsatta budgeten. Man har tagit emot väldigt många donationer under året, varav koll. 2579 Svante Nevéus var flitigast donator med hela åtta stycken om sammanlagt 2703 kronor. Föreningen har fått in färre medlemsavgifter än under föregående år, men tack vare att donationssumman varit desto högre har man klarat budgeten med ett överskott på 3 076 kronor. Föreningen har också avsatt 5000 kronor till en jubileumsfond för att kunna ställa till med ett hejdundrande kalas när föreningen fyller 50 år 2026.

Fem nummer av Kvacket har getts ut under året. NAFS(k)uriren 42 utkom tyvärr inte.

Aktiviteten på sociala medier, framför allt Facebook, har varit stor.

6. Revisorernas berättelse

Revisorerna, representerade av koll. 507 Rolf Lindby, meddelade att man trots idogt letande inte hade något att klaga på hos styrelsen.

7. Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

Revisorerna föreslog att a) årsmötet fastställer resultat- och balansräkning för år 2017 samt b) årsmötet beviljar styrelsen full ansvarsfrihet för verksamhet och förvaltning under år 2017.

a) Samtliga närvarande medlemmar på mötet (31 stycken) biföll förslaget. Av 6 poströster sa samtliga ja. Således antogs förslaget.

b) Samtliga närvarande medlemmar biföll förslaget. Av 6 poströster röstade 5 ja och en var blank. Således antogs förslaget.

8. Beslut om styrelsens storlek

Valberedningen föreslog att årsmötet beslutar att styrelsen ska bestå av sju ledamöter. Samtliga närvarande medlemmar röstade ja, liksom samtliga sex poströster. Förslaget antogs.

9. Förslag till budget

Budgetförslaget- och prognosen för 2018 (finns i sin helhet i den med Kvacket utskickade verksamhetsberättelsen) ger ett överskott på 2000 kronor. Budgetförslaget bifölls av samtliga mötesdeltagare och poströster.

10. Val av ordförande

Inför valet av styrelse och dess medlemmars positioner hade valberedningen förberett frågan vilken som är deras favoritserie med Alexander Lukas, som fyller 70 i år.

Valberedningen föreslog att koll. 2348 Mats Nilsson omväljs till ordförande. Född 1971. Bor i Stockholm. Svar: ”Hondorikas hemlighet” (DD 46).

Alla närvarande röstade ja, liksom 6 av 6 poströster.

11. Val av sekreterare

Valberedningen föreslog att koll. 2867 Andreas Eriksson omväljs till sekreterare. Född 1989. Bor i Uddevalla. Svar: ”Jul i Pengalösa” (W OS 367). Alla närvarande röstade ja, liksom 6 av 6 poströster.

12. Val av kassör

Valberedningen föreslog att koll. 316 Greger Nässén omväljs till kassör. Född 1960. Bor i Stockholm. Svar: ”De gamla kärleksbreven” (WDC 111). Alla närvarande röstade ja, liksom 6 av 6 poströster.

13. Val av minst tre övriga styrelseledamöter

Valberedningen föreslog att koll. 2165 Klaus Dejler omväljs till övrig styrelseledamot. Född 1957. Bor i Vårby. Svar: "De tre steglitsornas tecken" (Aku Ankka 02/1998). Alla närvarande röstade ja, liksom 6 av 6 poströster.

Valberedningen föreslog att koll. 1382 Bror Hellman omväljs till övrig styrelseledamot. Född 1968. Bor i Stockholm. Svar: "En serie med Alexander Lukas kan omöjligt vara en favoritserie". Alla närvarande röstade ja, liksom 6 av 6 poströster.

Valberedningen föreslog att koll. 2936 Hampus Johansson omväljs till övrig styrelseledamot. Född 1996. Bor i Hunnebostrand. Svar: ”Skryter bäst som skryter sist” (WDC 88). Alla närvarande röstade ja, liksom 6 av 6 poströster.

Valberedningen föreslog att koll. 2856 Marina Johansson omväljs till övrig styrelseledamot. Född 1988. Bor i Karlstad. Svar: ”Turknutten” (WDC 140). Alla närvarande röstade ja, liksom 5 av 6 poströster (den sjätte var blank).

14. Val av två revisorer

Valberedningen föreslår att koll. 507 Rolf Lindby omväljs till revisor. Född 1957. Bor i Segeltorp. Svar: ”Kalle Anka på Grönland” (W OS 256). Alla närvarande röstade ja, liksom 6 av 6 poströster.

Valberedningen föreslår att koll. 2676 Kaija Olausson omväljs till revisor. Född 1971. Bor i Segeltorp. Svar: ”Turknutten” (WDC 140). Alla närvarande röstade ja, liksom 6 av 6 poströster.

15. Val av valberedning

Koll. 2525 Marja Knut hade meddelat att hon inte längre ville vara med i valberedningen, men resterande tre medlemmar koll:a 616 Göran Ribe, 2433 Fredrik af Trampe och 2937 Felix Sjöberg omvaldes av en enhällig skara mötesdeltagare.

16. Beslut om medlemsavgifter

16a. Årsavgifter för vuxna

Styrelsen föreslog att årsavgiften förblir 140 kronor för äldre kollusorer i Sverige och 210 kronor för äldre kollusorer utomlands.

Bifölls av samtliga närvarande medlemmar och alla 6 poströster.

16b. Årsavgift för knattar

Styrelsen föreslog att årsavgiften förblir 70 kronor för knattar (till och med hela det år man fyller 18 år - vilket alltså just i år innebär att alla ordinarie medlemmar är födda på 1900-talet och alla knattar på 2000-talet!).

Bifölls av samtliga närvarande medlemmar och alla 6 poströster.

16c. Livstidsavgifter

Styrelsen föreslog att livstidsavgiften förblir 3131 kronor per liv för kollusorer i Sverige och 4711 kronor per liv för kollusorer utomlands.

Bifölls av samtliga närvarande medlemmar och alla 6 poströster.

17. Proposition om stadgeändring

Årsmötet och höstmötet 2015 fastställde styrelsens förslag till stadgeändringar som innebar att vi återgick till att årsmötet väljer sekreterare. Tyvärr glömde styrelsen bort att återställa paragraf 6.7, som beskriver när fyllnadsval till styrelsen behöver genomföras. Detta korrigerades genom beslut på årsmötet och höst/vinter-mötet 2016. Tyvärr förbisåg styrelsen att två paragrafer till behövde återställas till den tidigare lydelsen. Det är paragraf 5.6.2 (punkt 13 i mötesordningen för årsmöte) och 6.2 (om styrelsens sammansättning). Höstmötet 2017 beslutade att tillstyrka styrelsens följande förslag, så om även årsmötet 2018 gör så träder de i kraft.

Styrelsen föreslog att paragraf 5.6.2, punkt 13, ändras från

"13. Val av minst tre övriga styrelseledamöter"

till

"13. Val av minst två övriga styrelseledamöter".

samt att paragraf 6.2 ändras från

"Styrelsen ska bestå av ordförande, kassör och minst tre övriga ledamöter"

till

"Styrelsen ska bestå av ordförande, sekreterare, kassör och minst två övriga ledamöter".

Nog var det lite talande i sammanhanget att sekreteraren inte närvarade på detta möte, då posten åtminstone enligt stadgarna inte finns. Men i praktiken gör den ju det och vi vill också hemskt gärna ha Andreas, som redan omvalts på posten, kvar i styrelsen. Samtliga närvarande medlemmar röstade ja. Av poströsterna röstade 4 ja, 1 nej och 1 lämnades blank. Förslaget antogs.

18. Motion från koll. 2813 Bo Franzén, Stockholm

Rättvisa åt Fnatte!

Av Kalle Ankas (er)kända brorsöner har jag ända sedan barndomen känt särskilt för, identifierat mig speciellt med, Fnatte. Samtidigt har jag smärtsamt erfarit att han på ett misstänkt konsekvent sätt åsidosatts till förmån för sina två (kända) enmänningar. Fnatte har helt enkelt alltför ofta tvingats spela andra eller tredje fiolen än vad som vore fallet med en statistiskt sett normal rollbesättning i äventyren, vilka lyckligtvis tecknats ned åt oss i efterhand. Några som helst kvantitativa data som stödjer detta mitt påstående kan jag ej, vill jag ej, bestå föreningen med. Men det är också överflödigt, då jag här lutar mig mot min självklara oöverträffade erfarenhet, kunnighet och känsla. Med andra ord utgör diskrimineringen av Fnatte ett utmärkt starkt exempel på så kallade alternativa fakta. Då bör det, riktigt noga, samt även understrykas med kursiv stil, det vill säga påtalas, att vår Donald är totalt överlägsen George Washingtons sene efterföljare på posten. "In Donaldismo Veritas" får inte förblandas, missförstås eller misstolkas här.

Problemkomplexet Tjatte, Knatte & Fnatte - och de roller de tilldelas på äventyrets universella scen - är alltför vidlyftigt för att redas ut i sin helhet här. Men ingen har ju ännu artikulerat påstått att Fnatte inte skulle vara på jämlik fot med sina (kända) bröder. En antydan om huvudbryets magnitud får bli till fyllest via översättningsproblematiken, såsom den kvistiga frågan vad Läskeblask egentligen motsvaras av på engelska? Den drickan har, tillika, att göra med spörsmålet om var Ankeborg egentligen ligger på jordklotet - i Sverige eller Amerika? Därom tvistar di lärde och det synes som om staden i fråga ambulerar mellan kontinenterna, ett faktum som gör Cornelius Knös (alias Josef Ankelius) skapelse ännu mer mytisk än på originalspråk. Även i detta fablernas oöverträffade Mecka återfinns rättvisan i perfekt passande form av en uggla som domare, samt i politiken via sin borgmästare som passandes vara ett stort höghattat svin.

Med dessa klargörande symbolistiskt träffsäkra utvikningar är det dags för NAFS(k) att vidta sedvanliga kraftfulla resoluta åtgärder och uttala:

a) att verka för rättvisa - åtminstone när Ankeborg ligger i Sverige - åt Fnatte!

b) att uttala på svenskt språk ett nej, eller snarare ett nja, till hattifnattar parallellt med ett tvekanslöst ja till Fnatte!

Om någon i lokalen uppfattade att det luktade bränt efter denna mötespunkt, var det troligen bara undertecknads hand som var svedd efter att ha försökt hänga med i diskussionen som följde. Det var tydligt att Bo Franzén träffat en punkt som engagerade många. Vem som är vem av knattarna sett till kläderna - om de inte är så att de delar på alla plagg - har ju aldrig lyckats fastställas, vilket man kan tycka försvårar diskussionen om vem som eventuellt är diskriminerad. Å andra sidan kanske det enbart är de serier där Fnatte nämns vid namn som gett underlag till Bos teori.

Faktum var att några mötesdeltagare tvärtom menade att det är Tjatte som är den knatte som missunnats. Men, som Mats Nilsson uttryckte det, varje dagstidning har ju redan ett tjattforum i dag, så det kanske redan finns tillräckligt många som lobbar för honom utan att han behöver föreningens stöd.

Någon påpekade, som stöd för teorin, att det finns en serie (läst på engelska) där Dewey, alltså Fnattes motsvarighet, har tilldelats astma. Även om undertecknad kan tycka att "Huey" låter mer som ljudet som uppstår när någon har and(!)nöd. Ett annat bevis togs fram ur en serie där Tjatte på originalspråk (Louie) felaktigt kallas för Lewis, men att det på svenska i stället blev Fnatte som kallades vid fel namn (Fnatt) då han uppenbarligen ansågs ha det lustigare namnet. Är det helt enkelt översättningens fel att han enligt påstående blivit missunnad? På svenska kan man ju lätt få intrycket av att Knatte har en ledarroll i trion eftersom de kollektivt kallas för knattarna, medan de på andra språk bara kallas för Kalles syskonbarn eller pojkarna. Får man då per automatik intrycket av att Knatte är ledaren och kanske även äldst, och Fnatte då reduceras till ett klassiskt bortglömt mellanbarn - liksom Bo Franzén själv, efter koll. 699 Per Starbäcks avslöjande.

Under diskussionen slogs undertecknad av tanken om det finns något disneycoverband som heter Huey Louie & The Dews, som en travesti på Huey Lewis & The News. Om inte, vill någon starta ett?

Hur som helst - låt oss gå vidare till styrelsens yttrande i frågan och beslutandet!

Styrelsens yttrande:

Motionärens förslag (a):

Det är ytterst tveksamt ifall den föreslagna åtgärden kommer ge önskad effekt. Om styrelsen tolkar motionären rätt kan dock "att verka för rättvisa" betyda att bedriva forskning på området och ge problemet kring Fnatte en rättvis behandling. Det går i linje med NAFS(k):s syfte att befrämja ankism.

Styrelsen föreslog att årsmötet bifaller motionärens förslag (a)

Motionärens förslag (b):

Vi antar här att motionären med "hattifnattar" menar Borgmästare Bacon och andra höga potentater i Ankeborg. Styrelsen kan inte se något skäl att gynna Fnatte mer än dessa "hattifnattar". Det står inte i NAFS(k):s makt att avgöra vilka figurer som ska sägas "nej" eller "ja" till.

Styrelsen föreslog att årsmötet avslår motionärens förslag (b).

En historiskt komplicerad omröstning med oräkneliga omtagningar ägde rum under mycket skratt ("Det var det här jag gick med i NAFS(k) för att få uppleva", som Fredrik af Trampe uttryckte det). Men till slut kom man fram till följande:

a) 22 ja, 6 ja av poströsterna. Styrelsens förslag att anta motionen bifölls.

b) 26 ja, 6 ja av poströsterna. Styrelsens förslag att avslå motionen bifölls.

19. Övriga frågor

19a. Val av vice ordförande

Åsa Warnqvist föreslog att sittande vice ordföranden Marina Johansson skulle omväljas. Det var nära att det köptes rakt av, men Stefan Persson nominerade alla andra övriga styrelseledamöter för spänningens skull. Valet stod alltså mellan Klaus Dejler, Bror Hellman, Hampus Johansson och Marina Johansson. Klaus fick 1 röst, Bror 5, Hampus 3 och Marina 18. Alltså omvaldes Marina till vice ordförande.

19b. Sandalklubban

Laila Leonhardt frågade om var skon som tjänstgör som ordförandeklubba kommer ifrån, och fick svaret att den är en donation av Stefan Diös, vars utslitna sandal ersatte den tidigare "ordförandeskon". Vem lyckas leta upp en damask lagom till att den nuvarande skon trasats sönder?

19c. Ort för höstmötet

Man diskuterade möjligheterna att ha ett allmänt möte i höst och i samband med Seriefrämjandets höstmöte i Örebro. Fortsättning följer om detta!

20. Mötets avslutande

Mötet avslutades officiellt klockan 15:30, men självklart hade dagen många fler roligheter att erbjuda för den som ville stanna kvar längre i Åttingen.

Sekreteraren ber att få passa på att tacka alla som var och gjorde årsmötet till ännu en härlig sammankomst! Ser fram emot att träffa er alla och ännu fler på höstmötet.

Tack och kvack!

Vid protokollet

__________________________
Marina Johansson

Justerat

__________________________ _________________________________
Stefan Persson Åsa Warnqvist