Protokoll för Årsmöte 2017

Plats: Åttingen Karta

Tid:

Deltagare: 2936 Hampus Johansson (5 till syns om du loggar in)

En del av dessa handlingar till mötet kan kräva inloggning:

Protokoll från årsmöte i NAFS(K) 22 april 2017

Plats: Åttingen, Reimersholmsgatan 45.

0,5. Mötets öppnande.

Klockan slog tursamt nog 13.13 även denna dag och mötet förklarades därmed öppnat.

1. Kontroll av närvarande och poströstande medlemmars rösträtt.

23 närvarande medlemmar och 13 poströster hade kommit in. Alla röstberättigade, som tur var!

2. Val av mötesordförande, protokollförare, justerare och rösträknare.

Koll. 2348 Mats Nilsson valdes till mötesordförande, koll. 2856 Marina Johansson valdes till protokollförare och koll. 2417 Stefan Persson samt koll. 2013 Madeleine Midenstrand valdes till justerare och rösträknare.

3. Beslut om mötets beslutsmässighet.

Mötets beslutsmässighet fanns vara beslutsmässig och därmed beslutades det att mötet var beslutsmässigt. Frågor på det?

4. Fastställande av mötesordning.

Mötesordningen godkändes och fastställdes utan invändningar.

5. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut.

Vi kan se tillbaka på ett mycket händelserikt år i föreningen, med bland annat inte mindre än tre firaraktiviteter för att uppmärksamma föreningens 40-årsjubileum. Ett som hölls på 40-årsjubileet av den faktiska sekund som föreningen grundades på och på Nya Elementars gymnasium i Stockholm där detta historiska ögonblick inträffade. Där överraskade ingen mindre än en av de tre grundarna, Frederik Ekehed, med sin närvaro. Det var första gången på 30 år som de tre grundarna sammanstrålade, så det var ett speciellt ögonblick på flera sätt.

Det andra firandet hölls i form av en festmiddag med olika aktiviteter i Göteborg i samband med Bokmässan, på vilken föreningen också hade en programpunkt där grundarna koll. 314 Stefan Diös och 316 Greger Nässén samtalade med koll. 2187 Åsa Warnqvist om föreningens historia. En av åhörarna var Kalle-tecknaren Arild Midthun, som sade sig vara mycket imponerad av NAFS(k) och hur mycket föreningen har betytt för Kalle Anka i Sverige. Något vi ska suga åt oss av, allihop!

Det tredje firandet hölls i Folkets hus i Årsta veckan därpå, och bjöd liksom föregående helg på middag, frågesport och lite annat smått och gott.

Under året hade föreningen sitt första kombinerade höst- och vintermöte (då höstmötet hölls ovanligt sent på året på grund av de träffar som redan arrangerats under hösten i samband med jubileumsfirandet), och hela sju nummer av Kvacket gavs ut, vilket var rekord. Kudos till redaktör koll. 976 Johan Blixt för detta!

Föreningen deltog i SIS, Stockholms internationella seriefestival, som det året hade temat sci-fi/skräck.

Man tog också, under höst-/vintermötet, beslut om ett nytt Ankon som skulle äga rum i mars.

För bokslutets del meddelade styrelsen att man hade avsatt 30 000 för kostnaderna i samband med jubileumsfesterna. Notan landade på 44 000, men det hade vi råd med. Man hade också kostat på ett Kvacket i fyrfärgstryck, även det för att uppmärksamma jubileet lite extra. Totalt gick budgeten back med 8000 kronor, men samtidigt fick föreningen donationer om 6000 kronor, vilket var mycket mer än de flesta hade räknat med.

För år 2017 sätts en mer normal budget, men en del av budgetförslaget är att sätta undan 5000 kronor per år för att finansiera 50-årsfirandet år 2026.

6. Revisorernas berättelse.

Revisorerna, representerade av koll. 507 Rolf Lindby, meddelade att man trots idogt letande inte hade något att klaga på hos styrelsen.

7. Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.

Revisorerna föreslog att a) årsmötet fastställer resultat- och balansräkning för år 2016 samt b) årsmötet beviljar styrelsen full ansvarsfrihet för verksamhet och förvaltning under år 2016.
a) Samtliga närvarande medlemmar på mötet (23 stycken) biföll förslaget. Av 13 poströster sa samtliga ja. Således antogs förslaget.
b) Samtliga närvarande medlemmar biföll förslaget. Av 13 poströster röstade 12 ja; en var blank. Således antogs förslaget.

8. Beslut om styrelsens storlek.

Valberedningen föreslog att årsmötet beslutar att styrelsen ska bestå av sju ledamöter. Förslaget bifölls av samtliga närvarande medlemmar. 12 poströster röstade ja; en var blank. Förslaget antogs.

9. Förslag till budget.

Budgetförslaget ser ut som följande: att 10 000 kronor avsätts till NAFS(k)uriren, 7500 kronor till Kvacket och 5000 kronor till det kommande 50-årsjubileet. Detta skulle ge ett överskott på 315 kronor, vilket ju svider lite, så kanske bör man slänga på två extra kronor någonstans för att få till den magiska ankistiska siffran om 313. Budgetförslaget bifölls av samtliga mötesdeltagare.

10. Val av ordförande.

Till valet av styrelse och dess medlemmars positioner hade valberedningen ställt två frågor till kandidaterna: "Vilken dvärg i Snövit är du?" och "Vem är din favoritfigur från Djungelboken?" En revisor hakade också på frågorna.

Valberedningen föreslog att koll. 2348 Mats Nilsson omväljs till ordförande. Född 1971. Bor i Stockholm. Svar: Butter (för att han vill ha Butters orgel), gamarna. Alla närvarande medlemmar röstade ja, liksom alla 13 poströster.

11. Val av sekreterare.

Valberedningen föreslog att koll. 2867 Andreas Eriksson väljs till sekreterare. Född 1989. Bor i Uddevalla. Svar: Trötter, Kaa. Alla närvarande medlemmar röstade ja, liksom alla 13 poströster.

12. Val av kassör.

Valberedningen föreslog att koll. 316 Greger Nässén (sittande på sin post sedan 1983, flikade koll. 2936 Hampus Johansson in) omväljs till kassör. Född 1960. Bor i Stockholm. Svar: Prosit, Bagheera. Alla närvarande medlemmar röstade ja, liksom alla 13 poströster.

13. Val av minst tre övriga styrelseledamöter.

Valberedningen föreslog att koll. 2156 Klaus Dejler omväljs till övrig styrelseledamot. Född 1957. Bor i Vårby. Svar: Glader, Kaa. Alla närvarande medlemmar röstade ja, liksom alla 13 poströster. Valberedningen föreslog att koll. 1382 Bror Hellman omväljs till övrig styrelseledamot. Född 1968. Bor i Stockholm. Svar: Kloker, Överste Hathi. Alla närvarande medlemmar röstade ja, liksom alla 13 poströster.

Valberedningen föreslog att koll. 2936 Hampus Johansson väljs till övrig styrelseledamot. Född 1996. Bor i Hunnebostrand. Svar: Blyger, Baloo. Alla närvarande medlemmar röstade ja, liksom 12 poströster (en blank). Hampus hälsas varmt välkommen till styrelsen!

Valberedningen föreslog att koll. 2856 Marina Johansson väljs till övrig styrelseledamot. Född 1988. Bor i Karlstad. Svar: Toker, Shere Khan. Alla närvarande medlemmar röstade ja, liksom 12 poströster (en blank).

14. Val av två revisorer.

Valberedningen föreslog att koll. 507 Rolf Lindby omväljs till revisor. Född 1957. Bor i Segeltorp. Alla närvarande medlemmar röstade ja, liksom alla 13 poströster.

Valberedningen föreslog att koll. 2676 Kaija Olausson omväljs till revisor. Född 1971. Bor i Segeltorp. Svar: Trötter, Raksha. Alla närvarande medlemmar röstade ja, liksom 12 poströster (en blank).

15. Val av valberedning.

Koll:a 616 Göran Ribe, 2525 Marja Knut och 2433 Fredrik af Trampe omvaldes som ledamöter i valberedningen, men dessutom tillkom en fjärde ledamot. Koll. 2937 Felix Sjöberg, en av föreningens nyaste kollusorer med drygt ett års medlemskap, anmälde sig själv till valberedningen då han önskade en mer aktiv roll i föreningen och var "nyfiken på vad som sker, försiggår och händer" i den. En man som kan så många synonymer behövs såklart i valberedningen, och av en enhällig skara invaldes Felix under stora applåder.

16. Beslut om medlemsavgifter.

16a. Årsavgifter för vuxna.

Styrelsen föreslog att årsavgiften förblir 140 kronor för äldre kollusorer i Sverige och 210 kronor för äldre kollusorer utomlands. Åsa Warnqvist föreslog att avgiften skulle höjas till 150 kronor som ett sätt att spara ihop lite mer pengar till 50-årsfirandet. En poströst föreslog att samtliga medlemsavgifter skulle höjas med en krona. I övrigt instämde närvarande medlemmar samt poströster med styrelsens förslag. Men styrelsen ska överväga att gå på Åsas linje och föreslå en höjning om tio kronor till nästa år, då årets budget redan är satt och för att poströstarna ska få chans att ta ställning i frågan.

16b. Årsavgift för knattar.

Styrelsen föreslog att årsavgiften förblir 70 kronor för knattar (högst 18 år). Bifölls av samtliga närvarande medlemmar och alla 13 poströster.

16c. Livstidsavgifter.

Styrelsen föreslog att livstidsavgiften förblir 3131 kronor per liv för kollusorer i Sverige och 4711 kronor per liv för kollusorer utomlands. Bifölls av samtliga närvarande medlemmar och alla 13 poströster.

17. Eventuella propositioner.

Styrelsen hade inga propositioner.

18. Eventuella motioner.

Inga motioner hade inkommit.

19. Övriga frågor.

19a. Val av vice ordförande.

Hampus Johansson och Marina Johansson föreslogs. Hampus styrka satt i hans häpnadsväckande kunskaper om föreningens historia och hans stora ambition i att vara "den bäste vice ordföranden någonsin och någon gång leda ett möte som vice ordförande" (vad han smider för planer för Mats frånfälle framgick ej). Marina fick kontra med sin tidigare erfarenhet på denna post och att hon har vanan inne, vilket tydligen var ett vinnande argument. Mötesdeltagarna röstade och Marina utsågs till vice ordförande med 16 mot 3.

19b. Jubileumsbok.

Åsa Warnqvist tog upp frågan om att ge ut en jubileumsbok i samband med föreningens 50-årsjubileum 2026. En idé som de flesta (för att inte säga alla) mötesdeltagare verkade mycket positiva till. Diskussion uppstod kring hur en sådan bok skulle kunna se ut, om målgrupp och innehåll. Om den skulle göras internt för föreningens medlemmar och handla specifikt om NAFS(k):s historia, eller ha ett bredare perspektiv och täcka in hela ankismens historia i Sverige och vara tillgänglig för allmänheten. Inget beslut togs på mötet, men Åsa meddelar att hon gärna åtar sig att vara redaktör för en sådan skrift oavsett hur utformningen blir, och att man gärna får höra av sig till henne med idéer, synpunkter och om man vill bidra med material. I samma sekund som Åsa avslutade den meningen ringde hennes mobil och vi förundrades alla över hur snabbt NAFS(k):s djungeltrumma går, men det visade sig vara Åsas mor som ringde och förmodligen ville prata om något helt annat.

19c. Mail från de tyska donaldisterna.

Ordförande Mats Nilsson berättade att han hade fått ett mail från den tyska donaldistföreningen om att medverka i ett internationellt ankistmöte, något som deltagarna på mötet tyckte lät mycket spännande. Inget möte är spikat utan det var mest en intressecheck, men som den sanne Ankeborgskännaren vet är så att säga allting möjligt! Fortsättning följer.

20. Mötets avslutande.

Mötet avslutades officiellt klockan 14:20, men än fanns många roligheter kvar att delta i för den som hade lust!

Vid protokollet

__________________________
Marina Johansson

Justerat

__________________________ __________________________________
Stefan Persson Madeleine Midenstrand