Protokoll för Årsmöte 2020

Plats: Åttingen samt online

Tid:

Deltagare: 538 Karl-Erik Lindkvist, 699 Per Starbäck @, 2936 Hampus Johansson @

(@ indikerar deltagande online.)

(8 till syns om du loggar in)

En del av dessa handlingar till mötet kan kräva inloggning:

Protokoll från Årsmöte 2020.

Protokoll från årsmöte i NAFS(k) den 18 april 2020

Plats: Åttingen på Reimersholme i Stockholm

0,5. Mötets öppnande

Årsmötet öppnades sedvanligt kl. 13.13 Ankeborgstid, men det var nog det enda som var som det brukar. På grund av pandemin hade endast ett mindre antal kollusorer valt att infinna sig i själva lokalen, medan övriga deltog via videokonferenssystemet Zoom.

1. Kontroll av närvarande och poströstande medlemmars rösträtt

Trots den ovanliga situationen kunde den sedvanliga presentationen av alla deltagare med namn, kollusornummer och funktion i föreningen genomföras, om än på betydligt längre tid än normalt. Då den var avslutad fanns 10 kollusorer vara närvarande i salen och 19 online (några av dessa anslöt vid senare tidpunkt under mötet). Samtliga hade erlagt medlemsavgift och var således röstberättigade. Ytterligare 19 kollusorer hade valt att ge sina synpunkter via poströster (egentligen 22, men tre av dessa fann det för säkrast att även dyka upp på mötet, varför deras poströster makulerades).

2. Val av mötesordförande, protokollförare, justerare och rösträknare

Följande mötesfunktionärer valdes:

3. Beslut om mötets beslutsmässighet

Med tanke på att ”komma som ett brev på posten” numera har en annan betydelse än förr hade styrelsen sett till att skicka kallelsen i ovanligt god tid och ingen på årsmötet hade därmed något att invända däremot.

4. Fastställande av mötesordning

Mötesordningen hade skickats ut i förväg. Ett oväntat tryckfel i den föryngrade vår kassör Greger med 29 år och placerade honom i Uddevalla, men då han klargjorde att han inte hade några planer vare sig på att flytta eller ta någon föryngringskur beslöt årsmötet att trots feltrycket godkänna mötesordningen.

5. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut

Även dessa hade skickats ut i förväg. Mötesordföranden Greger sammanfattade först verksamhets­berättelsen där, utöver mötena, de viktigaste tilldragelserna förstås var vår ”Lycko-Ankon” i Karlstad i början av sommaren samt Don Rosas besök i Stockholm i november. Vad gäller bokslutet skämdes kassören Greger lite över ”ett skönhetsfel i den näst bortaste kolumnen”. Det tog övriga mötesdeltagare en hel del tid att upptäcka att han syftade på att i den kolumnen fanns det inga mellanslag i tal med fler än tre siffror. Vår falkögde kollusor Stefan Persson anmärkte också på att ”föreningen gör dåliga valutaaffärer”, då han sett posten −2 kr under rubriken ”valutakursförluster”. Trots denna monumentala förlust var årets utfall bra nära det budgeterade.

6. Revisorernas berättelse

På grund av (icke corona-relaterad) sjukdom hade handlingar fått överlämnas till den ena revisorn genom att skjutas in under dörren. Båda revisorerna hade dock granskat bokföringen och den närvarade revisorn Rolf Lindby klargjorde att de inte hittat något att anmärka på.

7. Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

a) Revisorerna föreslog att årsmötet skulle fastställa resultat- och balansräkning för år 2019. Årsmötet beslöt enhälligt med stöd av samtliga poströster att bifalla förslaget.

b) Revisorerna föreslog att årsmötet skulle bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för verksamhet och förvaltning under 2019. Årsmötet beslöt även här enhälligt med stöd av samtliga poströster att bifalla förslaget.

8. Beslut om styrelsens storlek

Valberedningen hade kommit till slutsatsen att även för kommande år var sju personer ett lämpligt antal ledamöter (ledamoten koll. 2187 Åsa Warnqvist motiverade detta med att ”en avböjde omval men det var lätt att hitta en ny”), varför detta blev deras förslag. Årsmötet beslöt därefter enhälligt att besluta att styrelsen ska bestå av just sju ledamöter.

9. Förslag till budget

Kassören Greger redogjorde för förslaget (”trots de saknade mellanslagen hoppas jag den är okej”). Årsmötet kommer att kosta lite extra p.g.a. de extra inköpen av näsdukar, handsprit mm. som gjorts för att minska risken för smittspridning under mötet. Apropå detta hoppades Mats att ingen skulle avskräckas av att det vid hans namn i online-displayen hela tiden stod ”Host”. Den evige krångelmakaren Stefan P tyckte att vi i budgeten borde budgetera för felräkningar i kassan (”intäktskorrigeringar”). Årsmötet kommer också att ge lägre intäkter än vanligt då den sedvanliga auktionen ställdes in, till koll. 446 Per Vedins besvikelse. Styrelsen lovade att försöka kompensera för det vid höstmötet. Årsmötet beslöt enhälligt att anta budgetförslaget.

10. Val av ordförande

Koll. 2348 Mats Nilsson omvaldes enhälligt till ordförande. Han bjöd inte på något valtal, men presenterade lite kort valfläsk om att arbeta för en Ankon även i år (”om Folkhälsomyndigheten inte tillåter resor får den anordnas virtuellt och kallas Ankonline”).

11. Val av sekreterare

Koll. 2867 Andreas Eriksson omvaldes enhälligt till sekreterare.

12. Val av kassör

Koll. 316 Greger Nässén omvaldes nästan enhälligt till kassör (en poströst röstade blankt i denna fråga).

13. Val av minst två övriga ledamöter

a) Koll. 2165 Klaus Dejler omvaldes till övrig styrelseledamot.

b) Koll. 1382 Bror Hellman omvaldes till övrig styrelseledamot. Styrelsekandidaterna hade inför årsmötet ombetts ange vilken som var deras ankistiska favoritkatt. Brors svar ”Svarte Petter” startade en kort debatt om huruvida detta namn skulle stavas med eller utan bindestreck. Denna debatt har efter årsmötet fortsatt på ankismlistan och Facebook. Någon påpekade att här fanns det mellanslag som saknats i budgeten.

c) Koll. 2936 Hampus Johansson omvaldes till övrig styrelseledamot (han presenterades som ”styrelsens Ankipedia”).

d) Koll. 2689 Anna-Pia Norman Wahlund nyvaldes till övrig styrelseledamot.

14. Val av två revisorer

Utan någon som helst debatt, då de befanns ha gjort ett utmärkt arbete, beslutade årsmötet enhälligt med stöd av samtliga poströster att

a) Koll. 507 Rolf Lindby omvaldes till revisor.

b) Koll. 2676 Kaija Olausson omvaldes till revisor.

15. Val av valberedning

En ledamot hade p.g.a. tidsbrist avböjt omval. Det visade sig inte vara lika lätt att fylla denna lucka som då valberedningen hittat en ny kandidat till styrelsen. Den gamle ankistiske stöttepelaren koll. 452 Peter Nyrén anmälde sig dock som räddare i nöden och valberedningen beslutades därför att bestå av koll:r 616 Göran Ribe, 2187 Åsa Warnqvist och 452 Peter Nyrén, med Göran Ribe som sammankallande.

16. Beslut om medlemsavgifter

Styrelsen föreslog p.g.a. höjda kostnader, huvudsakligen för porto, och för att kunna sätta av pengar till det kommande 50-årsjubiléet att årsavgifterna för äldre kollusorer skulle höjas fr.o.m. 1 juli 2020, men, för att inte i onödan minska andelen sådana i föreningen, bibehålla avgiften för knattar. Detta startade en lång diskussion som delvis kom att handla om andra saker, och den refereras därför under punkt 19 i detta protokoll. Koll. 2324 Andreas K A Eldh beklagade att de nya nivåerna inte längre hade egenskapen, som de gamla, att knatte-avgiften var halva avgiften för äldre kollusorer i Sverige och 1/3 av avgiften för kollusorer utomlands. Förmodligen var det bara han som upptäckt detta tidigare samband… Även de poströstande engagerade sig i denna fråga, tre av dem hade egna förslag om vuxenavgifter och knatteavgifter och två hade egna förslag om knatteavgifter. Vad gäller utlandsavgifterna stödde dock alla poströster styrelsens förslag.

16a. Årsavgifter för vuxna

Årsmötet beslutade att årsavgiften höjs till 160 kr för äldre kollusorer i Sverige och till 240 kr för äldre kollusorer utomlands.

16b. Årsavgift för knattar

Årsmötet beslutade att årsavgiften för knattar, oavsett var de bor, kvarstår på 70 kr.

16c. Livstidsavgifter

Årsmötet beslutade att livstidsavgiften höjs till 4 313 kr per liv för äldre kollusorer i Sverige och till 6 643,25 kr per liv för äldre kollusorer utomlands. Några undrade vari det ankistiska låg med talet 6 643,25. Styrelsen svarade att det har att göra med en viss känd tecknares totala produktion av seriesidor.

17. Eventuella propositioner

Styrelsen hade inga propositioner.

18. Eventuella motioner

Inga motioner hade inkommit.

19. Övriga frågor

19a. Val av vice ordförande

Som oftast ville årsmötet här äntligen sätta rösträknarna i arbete och båda närvarande övriga styrelseledamöter (koll. 2165 Klaus Dejler och 2936 Hampus Johansson) nominerades. Omröstningen utföll så att Hampus fick tolv röster (tre närvarande och nio online) och Klaus fick sex röster (fem respektive en). Årsmötet beslutade alltså att utse koll. 2936 Hampus Johansson till vice ordförande.

19b. Digitala utskick

Denna diskussion inleddes i samband med förslaget om avgiftshöjningar och handlade främst om huruvida det ska vara möjligt att få de utskick digitalt som inte stadgarna kräver ska skickas med post. Denna fråga har varit uppe tidigare, men sågs som aktuell igen i samband med dels de ökade kostnaderna för porto och dels den allmänna trenden att samhället går mot att vara papperslöst. Koll. 699 Per Starbäck och 800 Erik Starbäck var båda klart av uppfattningen att möjligheten borde erbjudas, men diskussionen utökades till om huruvida föreningen bara diskret skulle meddela att möjligheten finns (exempelvis genom att man kan logga in på vår hemsida och kryssa i en ruta) eller om man aktivt ska uppmana medlemmarna att överväga att gå över till digitala utskick. Koll. 2187 Åsa Warnqvist, som är utsedd redaktör för en jubileumsbok till föreningens 50-årsfirande, föreslog att de som avstår från utskick kunde få denna bok gratis, medan övriga får betala. Det diskuterades om inte detta var att försöka påverka medlemmarnas val. Koll. 538 Karl-Erik Lindkvist föreslog att en morot kunde vara att den digitala versionen skickas ut i förväg. Det årsmötet kunde konstateras enigt om var att möjligheten att avsäga sig utskick ska finnas och att styrelsen fick i uppdrag att informera om det. Vad gäller eventuella fördelar för dem som väljer den möjligheten ska styrelsen diskutera frågan.

19c. Dubbningar

Koll. 2970 David Malmsten ställde ett antal frågor om var det var möjligt att hitta originaldubbningar av Disneyfilmer. Det tipsades om att det kan finnas kopior på Kungliga Biblioteket. De är tillgängliga för allmänheten, men det krävs att man är där på plats och loggar in. Styrelsen lovade att ta upp frågan i Kvacket för att få fram fler och utförligare tips.

19d. NAFS(k)uriren

Det meddelades att redaktionen för det kommande numret består av koll. 1460 Joakim Gunnarsson, 316 Greger Nässén och 2936 Hampus Johansson, med Joakim som huvudredaktör. Koll. 538 Karl-Erik Lindkvist tipsade om att det finns material på hans blogg om italiensk Disney som kan omvandlas till en artikel. Koll. 2187 Åsa Warnqvist är redaktör för ett specialnummer om Don Rosa, som är tänkt att utkomma i samband med dennes 70-årsdag år 2021. Styrelsen ska diskutera omfattningen på detta nummer och om eventuellt gamla artiklar ska återtryckas där. Vår webbredaktör koll. 699 Per Starbäck påpekar att vi måste be alla som medverkar i (k)uriren om medgivande för att framöver kunna publicera deras material på nätet, alternativt be dem ge oss rättigheterna till artiklarna.

19e. Nyrén försvunnen

Hampus noterade att Peter Nyrén försvunnit från listan över nätanslutna deltagare. Då klockan blivit mycket sågs det dock inte som värt att anordna skallgång.

20. Mötets avslutande

Med tydlig lättnad (det är ganska krävande att hålla koll på både närvarande och onlinedeltagare) slog Greger den legendariska sandalen i bordet och förklarade ett långt och intensivt möte för avslutat kl. 16.18.

Vid protokollet

Mats Nilsson

Justerat

Johan Blixt Stefan Persson