Protokoll för Årsmöte 2015

Plats: Kvarterslokalen på Orvar Odds väg 5

Tid:

En del av dessa handlingar till mötet kan kräva inloggning:

Protokoll från Årsmöte 2015.

Protokoll från årsmöte i NAFS(K) 25 april 2015

Plats: Kvarterslokalen, Orvar Odds väg 5.

0,5. Mötets öppnande

Mötet öppnades 13.13.

 1. Kontroll av närvarande och poströstande medlemmars rösträtt.
  På sedvanligt sätt presenterade sig samtliga närvarande med namn, kollusornummer och eventuell funktion i NAFS(K). Det visade sig att 16 kollusorer hade lyckats förstå att mötet hölls i en ny lokal och även hitta till densamma. Ytterligare en närvarande presenterade sig som ”chaufför”. Sju poströster hade inkommit.
 2. Val av mötesordförande, protokollförare, justerare och rösträknare.
  Årsmötet beslutade att välja koll. 316 Greger Nässén till mötesordförande, koll. 2348 Mats Nilsson till protokollförare och koll:a 2525 Marja Knut och 2925 Edvin Mårtenson till justerare tillika rösträknare.
 3. Beslut om mötets beslutsmässighet.
  Som stadgarna föreskriver hade kallelsen till årsmötet skickats minst två veckor före årsmötet, och årsmötet befanns därmed vara beslutsmässigt. Vid denna punkt anlände koll. 536 Mikael Fageräng.
 4. Fastställande av mötesordning.
  Mötesordningen hade skickats ut med kallelsen och mötet beslöt att fastställa den.
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut.
  Även verksamhetsberättelsen hade skickats ut tillsammans med kallelsen till mötet. Ordföranden Mats gav en kort sammanfattning av den. Medan han gjorde det anlände kollusorsfamiljen 2676 Kaija Olausson, 2847 Ervin Li och 2932 Julia Olausson Li. Därefter redogjorde kassören Greger för bokslutet, vilket som vanligt föranledde en del kommentarer från åhörarna. Koll. 2867 Andreas Eriksson undrade om kassören hade för vana att bada i överskottet i bokslutet. Greger påpekade att de nya mynten som ska införas kommer att vara lättare än de nuvarande, vilket ju kommer att underlätta mynt-badande. Greger hade även fått 50 kr av Nordea för att han klagat. Efter detta besked ansåg mötet att verksamhetsberättelsen och bokslutet för 2014 kunde läggas till handlingarna.
 6. Revisorernas berättelse.
  Revisionsberättelsen hade skickats ut tillsammans med möteskallelsen och koll. 507 Rolf Lindby redogjorde för innehållet och revisorernas förslag. Medan han gjorde detta anlände koll. 339 Anders Berglund.
 7. Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
  Revisorerna hade föreslagit och mötet beslutade enhälligt och med stöd från samtliga poströster att:
  (a) fastställa resultat- och balansräkning för år 2014
  (b) bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för verksamhet och förvaltning under år 2014.
 8. Beslut om styrelsens storlek.
  Valberedningen hade detta år gjort ett högst gediget arbete och kommit fram till inte mindre än sju kvalificerade kandidater till styrelsen, och tyckte därför att sju var ett högst lämpligt antal ledamöter att ha. Årsmötet beslutade enhälligt med stöd av samtliga poströster att bifalla valberedningens förslag och utöka styrelsen till sju ledamöter.
 9. Förslag till budget.
  Budgetförslaget för 2015 hade skickats ut och Greger gav en sammanfattning av det. En kort diskussion fördes angående huruvida poströstande skulle kunna komma med ett alternativt förslag till budget. Alla poströster hade dock detta år röstat ja till styrelsens förslag till budget och mötet beslöt enhälligt att bifalla det.
 10. Val av ordförande.
  Innan själva namnförslagen lades initierades en debatt om på vilka möjliga sätt man kunde rösta. Koll. 1088 Ola Martinsson föreslog att man kunde rösta ”Nja” om man var halvnöjd med förslaget och koll. 2525 Marja Knut att man kunde rösta ”Mjau” om man var kissemissnöjd. Vi får väl se om något av dessa alternativ dyker upp kommande år. Med de alternativ som stod till buds vid detta möte beslutade dock årsmötet att omvälja koll. 2348 Mats Nilsson till ordförande med acklamation och ja från samtliga poströster.
 11. Val av kassör.
  Koll. 316 Greger Nässén omvaldes till kassör med acklamation och ja från samtliga poströster (varav en ”med emfas!”)
 12. Val av minst tre övriga styrelseledamöter.
  Till föreningens glädje hade alltså valberedningen lyckats hitta två nya villiga kandidater utöver de fem sittande och årsmötet beslutade utan diskussion att anta valberedningens fem förslag (med acklamation och ja från samtliga poströster) enligt:
  (a) Årsmötet beslutade att välja koll. 2923 Lukas Appelfeldt Wahlberg till övrig styrelseledamot. Föreningen hoppas även att han ska ha tur med sig.
  (b) Årsmötet beslutade att välja om koll. 2165 Klaus Dejler till övrig styrelseledamot.
  (c) Årsmötet beslutade att välja koll. 2867 Andreas Eriksson till övrig styrelseledamot (med ännu större entusiasm efter att mötet fått veta att han fått översätta ett nummer av Kalle Anka Extra).
  (d) Årsmötet beslutade att välja om koll. 1382 Bror Hellman till övrig styrelseledamot
  (e) Årsmötet beslutade att välja om koll. 2856 Marina Johansson till övrig styrelseledamot. Marina var tyvärr inte närvarande då hon i stället firade sin farmors bemärkelsedag, men det sågs som högst ankistiskt att hylla farmoderskapet.
 13. Val av två revisorer.
  Marja slog kärnfullt fast att ”Rolf och Kaija – de är bäst”. Ingen på mötet eller någon av poströsterna hade något att invända mot detta utan beslutade med acklamation och stöd av samtliga poströster att välja om koll. 507 Rolf Lindby och koll. 2676 Kaija Olausson till revisorer.
 14. Val av valberedning.
  Valberedningen ansågs ha gjort ett gott och idogt arbete och då Anders Berglund meddelade att han noterat att ”valberedningen verkar försiktigt ha upptäckt Internet” kunde ju mötet inte annat än omvälja den sittande valberedningen i sin helhet, dvs. koll:a 616 Göran Ribe, 2525 Marja Knut och 2433 Fredrik af Trampe. Göran omvaldes även till sammankallande.
 15. Beslut om medlemsavgifter.
  Innan omröstningen om denna punkt ville Ola Martinsson ha besked om hur många utlandsmedlemmar vi egentligen har. Svaret från Greger blev att de är 25 stycken. Ett flertal av dem är dock livstidsmedlemmar och berörs alltså inte av en eventuell ändring av avgiften för utlandsboende.
  15a. Årsavgifter för vuxna.
  Årsmötet beslutade att årsavgiften förblir 140 kr för äldre kollusorer i Sverige och 210 kr för äldre kollusorer utomlands (med acklamation och ja från samtliga poströster).
  15b. Årsavgift för knattar.
  Årsmötet beslutade att årsavgiften förblir 70 kr för knattar (högst 18 år) (med acklamation och ja från samtliga poströster). Under denna punkt anlände koll. 2844 Ruben Horn.
  15c. Livstidsavgifter.
  Här ställdes ett par frågor. Marja Knut undrade om någon betalt för flera liv och Greger svarade att vi en gång fått in en önskan om att betala för nio liv. Ansökan visade sig dock gälla en katt. Anders Berglund undrade om vi, om vi någon gång skulle lägga ned föreningen, ändå har medlemmar. Greger motiverade avgiftsnivån med att ”Avgiften ska vara så hög att man inte får lust att vara med – för snabbt!”. Årsmötet beslutade att livstidsavgiften förblir 3131 kr per liv för kollusorer i Sverige och 4711 kr per liv för kollusorer utomlands (med acklamation och ja från samtliga poströster).
 16. Proposition om stadgeändringar.
  Styrelsen hade lagt en proposition som bifogats möteskallelsen. Propositionen gällde stadgeändringar i fråga om att ta bort poströstning om styrelsens förslag till budget och att årsmötet åter ska utse sekreterare i föreningen (detta var ett önskemål från förra årsmötet). Greger motiverade den första punkten med att ”Tidigare har det stått att man kan poströsta, men inte att man får”. Anders Berglund tyckte att man kunde komma överens med de som poströstar i frågan om budget och kalla detta för ”aprilöverenskommelsen”.
  Årsmötet beslutade att
  (a) Bifalla propositionen att ta bort möjligheten att poströsta om budget (med acklamation och ja från samtliga poströster).
  (b) Bifalla propositionen att posten som sekreterare ska väljas på årsmötet samt de omformuleringar av stadgarna detta medför (med acklamation och ja från sex av sju poströster, den sjunde var blank). Koll. 538 Karl-Erik Lindkvist konstaterade ”Bra förslag, vi räknar med att Greger har siffrorna rätt”.
 17. Motion från koll. 2230 Jan Karlberg.
  Koll. 2230 Jan Karlberg hade lämnat en motion om att Jens Lindell och alla andra som äger samtliga årgångar av Kalle Anka & C:o komplett i originalutgåvor borde utses till hedersmedlemmar i NAFS(K). Denna punkt ledde till den livligaste debatten på mötet. Bror Hellman undrade vad som händer om en sådan hedersmedlem säljer något av numren eller om något av dem visar sig vara en kopia. Anders Berglund och Karl-Erik Lindkvist fruktade att vi måste inrätta en ”ankvisition” som kontrollerar vad som gäller. Vi måste också undersöka hela befolkningens seriesamlingar för att avgöra vilka som skulle vara berättigade att utses. Bror konstaterade att medlemsavgifterna ännu är så pass låga att det inte lönar sig att köpa alla nummer av Kalle Anka & C:o för att bli medlem den vägen. Det diskuterades också om detta skulle leda till att även avlidna skulle kunna bli hedersmedlemmar. Styrelsen hade yrkat avslag på motionen eftersom den anser att hedersmedlemstiteln endast ska ges till personer som gjort mycket stora insatser för föreningen. Stadgarna säger också att det är styrelsen som ska föreslå hedersmedlemmar till årsmötet.
  Årsmötet beslöt med acklamation och stöd av samtliga poströster att avslå motionen, men vill ge ett hedersomnämnande till motionären för en intressant motion.
 18. Övriga frågor.
  18a. Val av vice ordförande.
  Denna av tradition mycket långdragna punkt klarades detta år av tämligen smidigt. Två kandidater nominerades: koll. 2867 Andreas Eriksson (”ny och med friskt blod”, konstaterade mötet) och koll. 2856 Marina Johansson. Omröstning via handuppräckning genomfördes, vilken gav sex röster till Andreas och 13 till Marina (rösten från vår yngsta baby-medlem koll. 2932 Julia Olausson Li ogiltigförklarades dock pga. otillbörlig påverkan från hennes mamma, som höll upp hennes arm).
  18b. Tidningsanka.
  Koll. 2417 Stefan Persson visade en tidningsartikel om en anka som hindrat trafiken. Efter rundfrågning på mötet konsterades att ingen närvarande var skyldig till detta.
  18c. En storleksfråga.
  Ola Martinsson frågade varför Kalle Anka-tidningen blivit större till formatet. Efter granskning av ett medhavt exemplar konstaterades att det främst var marginalerna som blivit större. Anders Berglund påpekade att priset på tidningen en gång höjdes pga. pappersskatten, varför denna storleksförändring kunde antas bero på marginalskatten.
  18d. SIS.
  Karl-Erik Lindkvist, som av styrelsen utsetts till organisatör för vår medverkan vid Stockholms internationella seriefestival (SIS) redogjorde för när, hur och var detta arrangemang kommer att äga rum.
  18e. Lokalval
  Andreas Eriksson påpekade att det var svårt att hitta till den nya möteslokalen. En snabb rundfrågning visade dock att inte mindre än 100 % av de närvarande hade lyckats hitta till lokalen, så problemet ansågs inte vara alarmerande.
  18f. Mötestid.
  Koll. 976 Johan Blixt ansåg att startiden för föreningsmötena (13.13 Ankeborgstid) var för tidig. Traditionens makt är ju stor, men styrelsen lovade att begrunda frågan.
  18g. Möte utanför Stockholm.
  Frågan om huruvida det är möjligt (och önskvärt) att hålla föreningsmöten utanför Stockholm togs upp. Styrelsen ska diskutera detta på nästa styrelsemöte. Ett förslag var att ha ett möte i Göteborg i anslutning till bokmässan.
 19. Mötets avslutande.
  Greger förklarade årsmötet avslutat kl. 15.00.

Vid protokollet

Mats Nilsson

Justerat

Marja Knut Edvin Mårtenson