Protokoll för Årsmöte 2016

Plats: Åttingen Karta

Tid:

Deltagare: 699 Per Starbäck (4 till syns om du loggar in)

En del av dessa handlingar till mötet kan kräva inloggning:

Protokoll från Årsmöte 2016.

Protokoll från årsmöte i NAFS(K) 23 april 2016

Plats: Åttingen, Reimerholmsgatan 45.

0,5. Mötets öppnande

Klockan slog 13.13 även denna dag, och tur var väl det, eftersom årsmötet enligt tradition då kunde öppna! Det lyckades och därmed kunde vi gå vidare till punkt ett. Hurra vad det här börjar bra!

1. Kontroll av närvarande och poströstande medlemmars rösträtt.
Åttingen var glädjande nog ovanligt välfylld; 35 deltagare fanns på plats, varav flera var på sitt allra första möte och därför hälsades särskilt välkomna. Extra anmärkningsvärt var kanske att koll. 2013 Madeleine Midenstrand var på sitt första möte med föreningen efter 20 år som medlem, och att även föreningens allra färskaste medlem koll. 2944 Stefan Ahnlund var på plats. Totalt fanns 33 närvarande med rösträtt, två gäster samt nio inkomna poströster.

2. Val av mötesordförande, protokollförare, justerare och rösträknare.
Ordförande koll. 2348 Mats Nilsson valdes till mötesordförande, sekreterare koll. 2856 Marina Johansson till protokollförare samt koll. 2937 Felix Sjöberg och koll. 2934 Oscar Bergstrand till justerare tillika rösträknare.

3. Beslut om mötets beslutsmässighet.
Kallelsen till årsmötet hade skickats i rätt tid enligt stadgarna, minst två veckor före årsmötet, och årsmötet befanns därmed vara beslutsmässigt.

4. Fastställande av mötesordning.
En enhällig församling bestämde att mötesordningen var tillräckligt fastställd som den var och att vi genast kunde gå vidare till de saftigare delarna av mötet.

5. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut.
Verksamhetsberättelsen hade i sedvanlig ordning skickats ut tillsammans med kallelsen till mötet och ordförande tillika mötesordförande Mats gav en kort (så var åtminstone hans avsikt) sammanfattning med hjälp av sina styrelsemedlemmar och andra som varit involverade i skrivandet. Ett intressant ankistiskt projekt under året har varit Kalle Holgerssons underbara resa, Arild Midthuns och Göran Häggs ankifiering av Selma Lagerlöfs klassiska roman med nästan samma namn (vi kan låta läsarna få gissa sig till vad som ändrats). Det konstaterades också att aktiviteten i föreningens Facebook-grupp har ökat stort under det gångna året.

En första inventering har gjorts av relikgömman, och tur var väl det. Annars är det tveksamt om mötesdeltagarna och alla som läser detta någonsin hade fått höra om burken med syltade rovor som legat där sedan 1982. Den står numera hemma hos koll. 316 Greger Nässén, som inte förrän så sent som förra året nödgades köpa en ny ytter-burk till den. Imponerande välpackat ändå! Bäst före-datumet har passerats med råge, men de är åtminstone inte passerade. Greger tror att det var koll. 445 Urban Hellbergh som skänkte burken till föreningen för 34 år sedan, men om det var en gåva eller en bestraffning är omöjligt att säga.

När Greger ändå var igång och drog rövarhistorier om sparade saker, berättade han att föreningen fortsatt att ha ett sparkonto under det gångna året. "Räntan är inte en promille, men i alla fall 0,10 procent", konstaterade han. Alla vi andra konstaterade tyst det otroliga i att den här mannen har fått förtroendet att vara föreningens kassör i en väldig massa år - förra året uppgick faktiskt tiden till 1 miljard sekunder. Men något måste han ha gjort rätt under alla dessa sekunder, för mitt under redovisningen ställde sig koll. 339 Anders Berglund upp och ville ge föreningen en godislåda fylld med mynt av olika valörer och nationaliteter. På ett villkor - att Greger uppfyllde sitt gamla evighetslöfte om att bada i föreningens pengar.

Genast sköljde vår lyckliga kassör både ansikte och händer i den imponerande samlingen, ur vilken alla som ville uppmuntrades att plocka med sig en "turkrona" innan man gick hem för dagen.

Hur skulle mötet kunna toppa detta ögonblick av triumf? Det verkade nästan omöjligt, och vi fick snabbt godkänna verksamhetsberättelsen så att revisorerna kunde få ett försök.

6. Revisorernas berättelse.
Revisionsberättelsen hade skickats ut tillsammans med möteskallelsen och koll. 507 Rolf Lindby redogjorde för innehållet.

7. Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
Revisorerna föreslog att
a) årsmötet fastställer resultat -och balansräkning för 2015
b) årsmötet beviljar styrelsen full ansvarsfrihet för verksamhet och förvaltning under 2015.
Bifölls av samtliga närvarande och poströstande.

8. Beslut om styrelsens storlek.
Valberedningen föreslog att styrelsen skulle bestå av sju medlemmar, vilket bifölls av samtliga röstande. Pust, en sådan tur för oss att ingen behövde bli utkickad! Vem som skulle vara vem av de sju dvärgarna var ingen fråga som diskuterades, men kanske kan det grunnas på till nästa årsmöte som en fråga till styrelsen?

9. Förslag till budget.
Ska badkaret räknas in i budgeten? Kanske som oförutsedd inkomst i bokslutet. I vilket fall som helst beslutade mötet att godkänna budgetförslaget.

10. Val av ordförande.
Årsmötet beslutade att omvälja koll. 2348 Mats Nilsson till ordförande med acklamation och ja från samtliga poströster.

11. Val av sekreterare.
Posten är alltså tillbaka som direkt valbar av årsmötet och enligt valberedningens förslag valdes koll. 2856 Marina Johansson med acklamation och ja från samtliga poströster.

12. Val av kassör.
Koll. 316 Greger Nässén omvaldes till kassör med acklamation och ja från samtliga poströster.

13. Val av minst tre övriga styrelseledamöter.
Årsmötet beslutade utan diskussion (med acklamation och ja från samtliga poströster) att anta valberedningens fyra förslag enligt:
(a) Årsmötet beslutade att omvälja koll. 2923 Lukas Appelfeldt Wahlberg till övrig styrelseledamot.
(b) Årsmötet beslutade att omvälja koll. 2165 Klaus Dejler till övrig styrelseledamot.
(c) Årsmötet beslutade att omvälja koll. 2867 Andreas Eriksson till övrig styrelseledamot
(d) Årsmötet beslutade att omvälja koll. 1382 Bror Hellman till övrig styrelseledamot

14. Val av två revisorer.
Mötet beslutade med acklamation och stöd av samtliga poströster att välja om koll. 507 Rolf Lindby och koll. 2676 Kaija Olausson till revisorer.

15. Val av valberedning.
Eftersom de uppenbarligen gjort ett utmärkt jobb tidigare med att sålla fram kandidater, fanns det ingen anledning att inte omvälja koll:a 616 Göran Ribe, 2525 Marja Knut och 2433 Fredrik af Trampe till val-beredning, varför mötet beslutade att göra så. Göran omvaldes även till sammankallande.

16. Beslut om medlemsavgifter.
En berättigad fråga dök upp om varför just 4711 (3131 förstår nog de flesta kopplingen till), och svaret från Mats var att 4711 alltid är ett godtyckligt högt tal, enligt folk som pluggat eller jobbar på KTH. Vi som inte är matematiskt bevandrade fick lita på det och rösta ja. Mötet beslutade alltså helt enligt styrelsens förslag att:

16a. Årsavgifter för vuxna.
Årsavgiften förblir 140 kr för äldre kollusorer i Sverige och 210 kr för äldre kollusorer utomlands (med acklamation och ja från samtliga poströster).

16b. Årsavgift för knattar.
Årsmötet förblir 70 kr för knattar (högst 18 år) (med acklamation och ja från samtliga poströster).

16c. Livstidsavgifter.
Livstidsavgiften förblir 3131 kr per liv för kollusorer i Sverige och 4711 kr per liv för kollusorer utomlands (med acklamation och ja från samtliga poströster).

17. Proposition om stadgeändringar.
Årsmötet och höstmötet 2015 fastställde styrelsens förslag till stadgeändringar som innebar att vi återgick till att årsmötet väljer sekreterare. Tyvärr glömde styrelsen bort att föreslå att återställa paragraf 6.7 till den tidigare lydelsen, som beskriver när fyllnadsval till styrelsen behöver genomföras. Vi behöver korrigera detta så att posterna ordförande, kassör och sekreterare hanteras likvärdigt i stadgarna. Om årsmötet 2016 godkänner förslaget behöver det fastställas av ett kommande möte innan ändringen träder i kraft. Styrelsen föreslog därför att paragraf 6.7 ändras från:

"Om ordföranden eller kassören lämnar styrelsen under mandatperioden, eller om så många ledamöter lämnar styrelsen att antalet ledamöter blir färre än fem, måste fyllnadsval ske på ett allmänt möte inom tre månader"

till:

Ja, samma sak men med "sekreteraren" tillförd, alltså "Om ordföranden, sekreteraren eller kassören lämnar styrelsen under mandatperioden, eller om så många ledamöter lämnar styrelsen att antalet ledamöter blir färre än fem, måste fyllnadsval ske på ett allmänt möte inom tre månader"

Sekreteraren själv förstod inte riktigt frågan, eftersom NAFS(k) fungerar på ungefär samma sätt som Hotel Californa i The Eagles-låten med samma namn; man kan checka ut när man vill, men aldrig lämna stället. Förslaget bifölls dock så allt var frid och fröjd!

18. Motion från koll. 2230 Jan Karlberg.
Koll. 2230 Jan Karlberg hade lämnat en motion om att de första numren av Kvacket skulle ges ut som faksimil/nytryck. Styrelsen föreslog att årsmötet skulle avslå motionen, då vi har som målsättning att alla Kvacket, liksom allt annat äldre material, ska finnas tillgängligt i digital form på nätet och vill prioritera detta arbete snarare än att göra nytryck. Årsmötet gick på styrelsens linje att avslå motionen. Styrelsen vill dock uppmana medlemmarna att fortsätta skicka (många) motioner, eftersom vi vill ha fler sådana att avslå!

19. Övriga frågor.

19aa. Fika.
För första gången infördes fikat som en mötespunkt och vi kunde sedan ta oss an mötet med nytt hopp och ny energi efter att ha infuserats med koffein och socker.

19a. Val av vice ordförande.
De senaste tre åren har Marina varit vice ordförande, men efter den nya stadgeändringen om att endast en ledamot som inte innehar någon övrig position i styrelsen kan vara vice ordförande, var det dags att lämna över posten. Efter en rafflande omröstning mellan Klaus, Andreas, Bror och Lukas samt de oväntade namnen Blank, Lage Vrängarén och Marina (någon ville tydligen inte acceptera sanningen) vann Andreas en storseger med 14 röster mot tvåan Brors 7. Det känns mycket bra och tryggt att lämna över till Andreas. Det ska helt enkelt vara en västsvensk på denna post!

19b. 40-årsfirandet.
Så många år fyller ju föreningen den 21 september och det bör naturligtvis firas kungligt. Styrelsen föreslog två fester i närheten av det datumet; en i Stockholm och en i Göteborg i samband med Bokmässan, där NAFS(k) kommer att medverka. Förslaget bifölls och styrelsen kommer att jobba fram lämpliga datum och program för festligheterna. Håll utkik i Kvacket framöver!

Mats har pratat med Lasse Åberg om att arrangera en specialvisning med ank- och mustema på hans (Åbergs) ”MUSeum" i Bålsta. När är ovisst, men troligtvis någon gång i slutet av sommaren. Återigen läge att hålla utkik i vårt eminenta blad och i Facebook-gruppen!

19c. Ankkost.
En etisk fråga om en kollusor får äta anka uppstod. Slutsatsen efter viss diskussion blev att styrelsen ser inga hinder för det, men skulle ankan i fråga prata och ha sjömanskläder känns det som ett rimligt undantag.

19d. Prenatalt medlemskap.
Koll. 2911 Johannes Ciparsons (detta namn uttalas för övrigt "Siparsons", enligt sekreterarens kännedom) hade skickat en fråga via poströst om man kan ansöka om knattemedlemskap till sitt barn redan under graviditeten. Styrelsen ställde sig tveksamma till detta eftersom vi anser att barnet själv ska kunna välja. "Membership begins at conception" gäller alltså inte för NAFS(k). Men det är härligt och värmer våra ankhjärtan att Johannes vill trygga sitt barns nördiga framtid!

20. Mötets avslutande.
NAFS(k):s årsmöte 2016 kunde avslutas efter ett ovanligt långt, välbesökt och innehållsrikt möte. Vi klarade det igen och klockan var då 16:08.

Vid protokollet

Marina Johansson

Justerat

Felix Sjöberg Oscar Bergstrand