Protokoll för Höstmöte 2016

Plats: Kvarterslokalen på Orvar Odds väg 5

Tid:

Deltagare: 538 Karl-Erik Lindkvist, 699 Per Starbäck, 2936 Hampus Johansson (9 till syns om du loggar in)

En del av dessa handlingar till mötet kan kräva inloggning:

Protokoll från Höstmöte 2016.

Protokoll från allmänt möte i NAFS(k) 10 december 2016
Plats: Kvarterslokalen på Orvar Odds väg 5 i Fredhäll, Stockholm

0,5. Mötets öppnande.

Mötet öppnades kl. 13.13.

1. Kontroll av närvarande och poströstande medlemmars rösträtt.

2l glada kollusorer från både när och fjärran hade dykt upp for höstmötet, vilket var fler än många hade vågat hoppas på i jultider och slaskigt väder, så det var en positiv överraskning som satte igång mötet klockan 13.13. Att alla hade rösträtt gjorde förstås saken ännu bättre.

2. Val av mötesordförande, protokollförare, justerare och rösträknare.

Årsmötet beslutade att välja koll. 2348 Mats Nilsson till mötesordforande, koll. 2856 Marina Johansson till protokollförare och koll:a 339 Anders Berglund och 2187 Åsa Warnqvist till justerare tillika rösträknare.

3. Beslut om mötets beslutsmässighet.

Kallelsen till mötet hade postats minst två veckor före mötesdatumet, och mötet befanns därmed vara beslutsmässigt.

4. Fastställande av mötesordning.

Höstmötet hade en enda utannonserad programpunkt, nämligen stadgeändringen efter att sekreteraren återinfördes som funktion i styrelsen förra året.

5. Proposition om stadgeändringar.

Detta gällde den andra läsningen av den proposition styrelsen lagt fram vid årsmötet och som godkänts där.
Så här såg paragrafen i fråga ut INNAN sekreterarpostens återinförande:

6.7 Om ordföranden eller kassören lämnar styrelsen under mandatperioden, eller om så många ledamöter lämnar styrelsen att antalet ledamöter blir färre än fem, måste fyllnadsval ske på ett allmänt möte inom tre månader.

Och nu ska alltså paragrafen ändras till:

6.7 Om ordföranden, sekreteraren eller kassören lämnar styrelsen under mandatperioden, eller om så många ledamöter lämnar styrelsen att antalet ledamöter blir färre än fem, måste fyllnadsval ske på ett allmänt möte inom tre månader.

Mötet beslutade att bifalla propositionen att ändra texten i paragraf 6.7 så att även sekreteraren inkluderas.

Då nu två på varandra följande möten, varav ett var ett årsmöte, godkänt propositionen träder stadgeändringarna i kraft.

6. Eventuella motioner.

Inga motioner hade inkommit till styrelsen eller valberedningen.

7. Övriga frågor.

7a. Vice ordföranden Andreas Eriksson tyckte bestämt att höstmötet borde kallas vintermöte, när det hölls så sent som i december. Anders Berglund la fram en modifierad version av Andreas förslag, nämligen att vi skulle kalla mötet för höstmöte ända fram till en eventuell omröstning och beslut om vintermöte, och att resterande del av eftermiddagen tillsammans skulle kallas vintermöte. Detta förslag var inte bara det mest diplomatiska, utan innebar också att vi inte skulle behöva göra om allting fran början, eftersom tidigare paragrafändring gjordes under höstmötet och därför skulle kunna ogiltigförklaras om man kommit fram till att höstmötet aldrig ägt rum. Detta förslag fick elva röster, mot nio som ville hålla fast vid höstmöte och en som ville kalla hela sammankomsten for vintermöte.

7b. En trevlig nyhet var att ett nytt ankon planeras äga rum under första kvartalet av nästa år. Platsen är Paradisäppelvägen (det är sant!) i Enköping, arrangör är styrelsen och värd är koll. 1658 Tomas Brenning. En omröstning bland deltagarna på mötet visade att mars generellt passade dem bättre än februari, så det var önskemålet styrelsen la fram till Tomas. Senare bestämdes det att Ankon äger rum helgen 11–12 mars.

7c. När kommer nästa NAFS(K)URIREN? En mycket berättigad frå̈ga av Anders Berglund. Styrelsen genom Greger lät meddela att den i bästa fall kommer ut till årsmötesutskicket. Temat kommer att bli nostalgi – ett tryggt val av tema då vissa artiklar då har hunnit bli så gamla att de är nostalgiska i sig själva.

8. Mötets avslutande.

Mats förklarade mötet avslutat kl. 14.17.
Vid protokollet

__________________________
Marina Johansson

Justerat

__________________________  __________________________________
Anders Berglund             Åsa Warnqvist