Protokoll för Årsmöte 1996

Plats: Medborgarhuset

Tid:

Deltagare: 699 Per Starbäck (1 till syns om du loggar in)

Protokoll från Årsmöte 1996.

Protokoll [Med fotnötter.] från NAFS(K):s årsmöte 1996-04-27

§ 0,75 Mötets öppnande

Mötet öppnades av ordförande 694 Olof Siverbo.

§ 1 Kontroll av rösträtt

De närvarande och poströstande befanns vara röstberättigade.

§ 2 Behörigt utlysande

Mötet ansåg sig självt vara behörigt utlyst.

§ 3 Val av mötesfunktionärer

Till mötesordförande valdes den sittande Olof, till mötessekreterare valdes sekreterare 699 Per Starbäck [Fast han inte hunnit äta upp sin lunch än.] och till justerare och tillika rösträknare valdes 818 Tobias Andersson [Tobias föreslogs av den frånvarande 538 Karl-Erik Lindkvist.] och 446 Per Vedin.

§ 4 Mötesordning

Den utskickade mötesordningen fastställdes med två tillägg: § 0,75 och § 17.

§ 5 Verksamhetsberättelse och bokslut

Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut redovisades.

§ 6 Revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen redovisades i revisorernas frånvaro.

§ 7 Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

a) Resultat- och balansräkning

Mötet fastställde (i enlighet med revisorernas förslag) resultat- och balansräkningen för perioden.

b) Ansvarsfrihet

Mötet beviljade (också i enlighet med revisorernas förslag) den avgående styrelsen full ansvarsfrihet för 1995 års verksamhet och förvaltning.

§ 8 Styrelsens storlek

Mötet följde valberedningens förslag om att utöka styrelsen till åtta ledamöter från tidigare sju.

§ 9 Val av styrelse

Olof valdes om till ordförande. Per S.[Han satt just och höll en sladd i ena handen, eftersom en okänd person tittat in i salen och av okänd anledning bett honom att hålla i den.] valdes om till sekreterare. 316 Greger (''fler röster än Barks'') Nässén valdes om till kassör. 339 Anders Berglund, 976 976 Johan Blixt, 314 Stefan Diös, 585 Claes Ericsson och 1460 Joakim Gunnarsson valdes så till övriga ledamöter. Det var omval för alla utom Johan som det var återval av.[Han lämnade styrelsen i samband med att han åkte till Kanada, men hade nu kommit tillbaka.]

Hela detta styrelseval gick helt enligt valberedningens förslag, och det fanns inga andra kandidater på någon post.

§ 10 Val av revisorer

Valberedningen hade föreslagit omval av 1679 Anders Alvin och 889 Anders Blennå, och dessa blev också mycket riktigt omvalda.

§ 11 Val av valberedning

Valberedningen omvaldes också, och består nu som förr av Per Vedin, 1947 Jan Prokopec och 1439 Jakob Hallin.

§ 12 Val av firmatecknare

Här ställde 1382 Bror Hellman den oundvikliga [(om än kanske något irrelevanta under just denna punkt)] frågan om vår kassör Greger badar. Greger meddelade att han numera flyttat till en lägenhet med badkar, men att han inte fyllt det med pengar än.

Stefan Diös å sin sida undrade hur vi hade vetat på förhand att Olof skulle bli ordförande och så vidare. [I den utskickade mötesordningen stod det att styrelsen föreslog att ''ordföranden Olof Siverbo, kassören Greger Nässén och de övriga ledamöterna Johan Blixt och Claes Ericsson ...''] Det verkade misstänkt uppgjort. Olof kunde inte svara på detta, men sa att det skulle ha blivit förvirrande om vi hade råkat välja Stefan Diös till Claes Ericsson. Dessutom undrade Stefan varför det tutade i lokalen. Såna frågor folk ställer ...

Det kom fram ett anonymt förslag om att alla firmatecknare måste ha mustasch. Detta förslag föll dock på att vår kassör rimligen måste ha rätt att teckna föreningens firma.[Har man sett Greger i mustasch förstår man.]

Till slut så gick styrelsens förslag igenom: Ordföranden Olof Siverbo, kassören Greger Nässén och de övriga ledamöterna Johan Blixt och Claes Ericsson fick rätt att var för sig teckna föreningens firma.

§ 13 Medlemsavgiften

a) Avgift per år

Olof lade fram styrelsens förslag som att den lägre årsavgiften för knattar [Först sade han ''knappar'' istället, men sådana behöver än så länge inte erlägga någon avgift.] på 60 kronor skulle fortsätta att gälla och att den högre avgiften för äldre kollusorer (''som Carl Barks'') på 90 kronor också skulle fortsätta att gälla.

Bror invände dock mot att farbror Carl skulle behöva börja betala medlemsavgift. Han är ju i sin egenskap av hedersmedlem befriad från detta. Detta stämmer naturligtvis, så Olof fick lov att ta tillbaka sitt opassande exempel och lägga till att om man är Carl Barks och över 18 år betalar man istället (precis som förut) 0 kronor. [Frågan om vad som händer om man är Carl Barks och är under 18 år togs upp, men fick aldrig någon lösning.] Vi trädde så till omröstning, och mötet godkände detta förslag om att inte ändra något.

b) Avgift per liv

Även livstidsavgiften förblev vad den var tidigare, i enlighet med styrelsens förslag. (1313 kronor per liv.)

§ 14 Kommande nyupplaga av NK 5

Här var för ovanlighets skull en fråga där mötet fick välja helt fritt och där inte Vi Som Styr redan hade bestämt hur vi tyckte att det skulle bli. ["Mer demokrati? Jag tycker det är jättelöjligt!'' – Olof] Frågan var hur vi ska behandla den nyupplaga av NAFS(k)uriren 5 som Per Starbäck lovat ska vara klar senast till höstmötet år 3000. Som en ny (k)urir och därmed dela ut den gratis till medlemmarna som vi gjorde med den första upplagan 1979 (alternativ A)? Eller som andra nyupplagor av gamla (k)urirer [Till exempel de nyupplagor av just NK 5 som har förekommit tidigare.] och därmed endast ha den till försäljning (alternativ B)?

Diskussionen rörde bland annat hur viktigt det är att alla har ett Barks-index vare sig de vill eller inte, hur mycket det skulle kosta föreningen och vad dessa pengar annars skulle användas till.

1432 Mattias Hallin undrade om förslag A var tänkt som en engångsgrej så att bara de kollusorer som råkade vara medlemmar vid ett visst tillfälle skulle premieras på detta sätt, och varför det i så fall. (Här såg styrelsen handfallen ut och Per undrade varför inte en så skarp hjärna som Mattias fanns med i styrelsen. [Rätt svar: För att han fick foten när Per tog hans sekreterarplats!]

Resultatet i omröstningen blev till sist 19 röster på A, 26 röster på B, 1 röst på X och 1 blank röst, så alternativ B vann. När medlemmarna tillfrågades om de ville ha nånting gratis svarade de alltså nej, som Olof summerade det.

§ 15 Motioner

I vanlig ordning hade tyvärr inga motioner inkommit till styrelsen.

§ 16 Övriga frågor

[Frågor och frågor, förresten ... Som vanligt är det en hel del allmän information som kommer med på denna punkt, fast oftast ingen frågat efter den.]

a) Medlemskort

Den oundvikliga frågan om medlemskort ställdes denna gång av Bror. Det undvikliga svaret undveks av Styrelsen.

b) Hälsningar

Per S. hälsade till mötet från 800 Erik Starbäck vilket han lovat göra. [Genom att utebli från detta möte bröt Erik den troligen längsta sviten av mötesdeltagande om vår-, höst- och årsmöten samt Ankon räknas.] Han har varit (i alla fall fysiskt) närvarande vid alla sådana tidigare möten från och med årsmötet 1982. Sånt straffar sig naturligtvis genast, och mycket riktigt fick han inte några framgångar alls i den fotomara han deltog i istället.

Olof hälsade från 873 Tommy Silverros och berättade att denne nu hade två nya telefonnummer. [Inget av dem går dock till honom själv.]

c) Ankon

Den knapphändiga information som fanns att få om årets kommande Ankon spreds.

d) Lånelagret

Vi fick veta att lånelagret [Utom Kalle Ankas Pocket 39.] nu fraktats från Skåne till (k)ansliet. Jakob tackades för sin tid som lånegeneral och degraderades. [Han är nu ej längre tiostjärnig lånegeneral.]

e) Nya vikare

Våra nya vikare visades upp – nu utan parenteser!

§ 17 Avslutandet av mötet

Mötet avslutades av Olof som lovade att nu var den tråkiga delen av mötet slut och att det sen skulle bli ännu tråkigare. [Vilket bland annat innebar filmvisning, paneldebatt mellan ''ankismens skarpaste hjärnor'' och tutfrågesport.]

Vid protokollet

699 Per Starbäck

Justeras

818 Tobias Andersson 446 Per Vedin