Protokoll för Höstmöte 1995

Plats: Medborgarhuset

Tid:

1. Val av mötesfunktionärer

Ordföranden 694 Olof Siverbo var mer insnöad än vanligt, så vice ordföranden 339 Anders Berglund blev vald till mötesordförande. (Och detta torde vara första gången i NAFS(k):s historia som en vice ordförande har fått lov att ersätta ordföranden.)

Sekreteraren 699 Per Starbäck var dock inte mer insnöad än vanligt, och valdes därför till protokollförare.

Slutligen valdes 446 Per Vedin och 818 Tobias Andersson till justerare och tillika rösträknare.

2. Är mötet behörigt utlyst?

Mötet befann sig vara det.

3. Kontroll av rösträtt

Samtliga poströstande och alla utom en närvarande visade sig vara röstberättigade. Efter att kassören hade pressat Tobias på lite pengar kunde detta resultat förbättras till att samtliga närvarande hade rösträtt.

4. Stadgeändringar

Årsmötet tidigare under året röstade för några stadgeändringsförslag från styrelsen och nu behövde de röstas igenom en andra gång ifall de skulle träda i kraft. Det årsmötet uppmanade dock styrelsen att till nästa möte, dvs. det här mötet, skaffa fram en Greger-tolk som kunde tolka Gregers utläggningar om stadgeändringarna så att medlemmarna denna gång skulle veta vad de egentligen röstade om, innan de röstade för förslagen.

Styrelsen hade också gjort så, och Greger-tolken (vilken för övrigt bestod av 316 Greger Nässén själv) hade på ett förtjänstfullt sätt tydligt visat vad det hela gällde i den utskickade mötesordningen. För säkerhets skull blev denna uttolkning ytterligare uttolkad av Anders.

314 Stefan Diös undrade i samband med dessa stadgar varför inte en punkt om öppnande av mötet fanns med och vem som egentligen har rätt att öppna ett NAFS(k)-möte. Ordföranden eller i andra hand vice ordföranden, var det smått tveksamma svaret och Per Starbäck undrade om detta möte egentligen var officiellt öppnat än, då det var han själv som helt fräckt hade öppnat det.

Vem vet? Men mötet beslöt i alla fall att än en gång anta de föreslagna stadgeändringarna tidigare antagna av årsmötet 29 april 1995, så att:

Dvs. precis samma resultat som när vi inte hade någon Greger-tolk, så att tolka Greger verkar inte ha någon effekt.

5. Övriga frågor

a) 538 Karl-Erik Lindkvist ställde den oundvikliga frågan om hur det går med de länge efterfrågade medlemskorten. Styrelsens särskilda avdelning för pinsamma frågor, Greger, fick svara. Hans utläggning gick ut på att det nu lutar åt kort i kreditkortsstorlek och att "nästa år verkar väldigt troligt". "Får väl vara det" svarade Karl-Erik när han tillfrågades om han var nöjd med svaret, och det är nog det mest positiva bemötande styrelsens slingrande i denna fråga har fått på många år.

b) 2324 Andreas Eldh undrade varför medlemsbladets namn stavas utan parentes runt k-et och fick två svar. Anders svarade att det är så av hävd och dess nuvarande redaktör Per Starbäck svarade att det är för att "Kvacket" är dess fullständiga namn och inte bara en kortform av ett tänkt namn "NAFS(k)vacket".

c) 918 Bengt Stockefors var inte närvarande, men hade skickat en fråga om varför medlemmarna blir registrerade med personnummer.

Styrelsen förmodade att frågan var föranledd av det nyss utskickade utdraget ur medlemsregistret och påpekade att personnummer inte fanns där, däremot födelsedatum. Det är också födelsedatum som nya medlemmar ombeds uppge (tillsammans med namn, adress och telefonnummer), även om en del skriver dit personnumrets fyra sista siffror också när man ber dem om födelsedatum.

Födelsedatum använder NAFS(k) till att avgöra medlemsavgiftens storlek, samt till att göra statistik om medelålder med mera.

Personnummer ingår alltså inte konsekvent i NAFS(k):s register, men i de fall då NAFS(k) fått reda på en kollusors personnummer ändå registreras det. Det används då som hjälp för att söka ny adress för kollusorer som flyttat utan att tala om det för NAFS(k). Greger påpekade att NAFS(k) har licens för sitt medlemsregister.

På grund av sin icke-närvaro kunde inte Bengt tala om ifall han också var nöjd med svaret.

d) Nästa övriga fråga var liksom de tidigare också en ren fråga till styrelsen, snarare än ett förslag till något. Det var Per Vedin som undrade om det kommer en ny medlemsmatrikel snart. Ja, i nästa utskick, svarade Greger.

[Här begärde mötesordföranden time-out under vilken mötesdeltagarna satt och skruvade oroligt på sig tills plötsligt Olof kom in genom dörren. Hans tåg var bara ungefär ett dygn försenat.]

0. Mötets öppnande

Olof öppnade mötet, så att det blev ordentligt gjort.

e) 1439 Jakob Hallin kallades fram till podiet för att dekoreras av ordföranden. Han tilldelades B.Ä.V.E.R.-orden, vilket uttyds Beredvilligt Ädelt Verkande Eminent Redaktör och vår teckniske konsult 557 Johan Andreasson hade tecknat ett tjusigt diplom. Jakobs tacktal var kort och kärnfullt: "Tack".

6. Avslutande

Då inga fler övriga frågor kvarstod, avslutade Anders mötet.

Vid protokollet: 699 Per Starbäck

Justeras: 446 Per Vedin, 818 Tobias Andersson

Mer om mötet

Och där tog själva mötesförhandlingarna slut, men mötet fortsatte med lek och sång. Det var dock ont om bidrag till Melodifestivalen. Många som hade tänkt göra bidrag hade inte nått riktigt ända fram, och tävlingen kom att stå mellan endast två tävlande. Den ene var 694 Olof Siverbo som framförde en sång han kallade "En underbar värld" med en text om våra ökänt icke-existerande medlemskort.

Mot honom stod gruppen Cowboy-Bengts bestående av 640 Magnus Fermin och 792 Göran Arnberg. De framförde "Den suckande sjömannen", dvs. den sång som Kalle Anka ursprungligen skrev i serien "Lavinrisk" av Carl Barks. Det var dock inte den version av texten och melodin som finns i NAFS(k)uriren 4 och som tidigare framförts i NAFS(k)-sammanhang, utan en helt ny version. Kanske var publiken så fäst vid den traditionella NAFS(k)-versionen av denna sång så att den inte kunde ta till sig en annan. Hur det än var så vann i alla fall Olof årets melodifestival och det kan i alla fall inte ha berott på att hans scenshow skulle ha varit bättre.

Tyvärr kunde inte Cowboy-Bengts närvara själva, så deras bidrag spelades upp på en kassettbandspelare.

Efteråt vidtog en traditionell tutfrågesport mellan de jämna och de udda kollusorerna med ett mycket jämnt resultat.