Stadgehistorik

Detta är historien om NAFS(k):s stadgar. De nu gällande stadgarna finns här!

hösten 1976
Paragrafer för inval och uteslutning av medlemmar skrevs till i slutet av protokollet från NAFS(k):s grundande.
januari 1977
Protokollparagraferna kompletterades med en punkt om lägsta underankister.
1977-12-09
En stadgekommitté bestående av koll. 314 Stefan Diös och koll. 316 Greger Nässén tillsattes av ett möte i Nya Elementars skolbibliotek. Kommitténs stadgeförslag skickades ut till medlemmarna i februari.
1978-03-07
NAFS(k):s första stadgar antogs enhälligt av ett allmänt möte hemma hos koll. Stefan Diös på Terserusvägen i Bromma.
1978-10-12
Vi har kvar ett arkivex av stadgarna med detta datum, men det har inte gått att få klarhet i om det skickades ut till alla medlemmar.
1979-10-13
Årsmötet i Blackebergsskolan beslutade att utöka stadgarna med två punkter: om rätt att rösta på sig själv vid personval, och om styrelsens tolkningsföreträde. (Båda punkterna saknas i nuvarande stadgar.) Dessutom ändrades föreningens namn till Nationella Ankistförbundet i Sverige (kvack). (Tidigare var det Stockholm istället för Sverige.)
1980-12-08
Stadgar med detta datum skickades ut till alla medlemmar i slutet av december.
1981-03-09
Det allmänna mötet i Blackebergsskolan beslutade att lägga till en paragraf om när ett möte är beslutsmässigt.
1981-11-07
Årsmötet i Blackebergsskolan bytte ut suppleant mot övrig ledamot.
januari 1982
Stadgarna trycktes i ett rosa häfte som troligen skickades ut till alla medlemmar. På framsidan fanns ett föreningsvapen ovanför en rubrik med reliefstil. Vapenskölden med insignierna Kallemössan och fanan ritades av koll. 339 Anders Berglund medan ankorna som håller i skölden ritades av koll. 430 Dan Grönstedt. På sidan 2 fanns en lista över viktiga fakta. På baksidan fanns en bild av Kalle och längst ner Folke Dahlbergs Tr., Bromma genom Ankebergs förlag 1982. Vapnet och listan finns på baksidan av häftet från januari 2019 och Kalle på sidan 2.
1985-04-20
Vårmötet i Medborgarhuset på Södermalm ändrade räkenskapsåret till kalenderår. Styrelsens förslag hade tidigare bifallits på årsmötet 1984 i Medborgarhuset.
1986-05-16
Styrelsen beslutade att tillsätta en ny stadgekommitté bestående av koll. Anders Berglund, koll. 976 Johan Blixt och koll. Greger Nässén.
1989-08-20
Den andra stadgekommittén lämnade sitt förslag till nya stadgar till styrelsen. Stadgeförslaget innehöll i stort sett samma rubriker som förut men paragraferna hade skrivits om en hel del. Dessutom fanns nya paragrafer om valberedning och lokalavdelningar. Några andra nyheter var regler om särskilt medlemskap och hedersmedlemskap, tydligare mötesbestämmelser och styrelsens storlek. Förslaget sändes på remiss till medlemmarna några månader senare.
1990-10-27
Höstmötet i Medborgarhuset fastställde NAFS(k):s andra stadgar, med undantag för en paragraf om föreningens namn på olika språk. Styrelsens förslag hade tidigare bifallits på årsmötet 1990 i Medborgarhuset. Stadgarna trycktes i ett ljusblått häfte och skickades till alla medlemmar i april 1991. Minst två tryckningar till gjordes för nya medlemmar, då med mösslogotypen på framsidan. Ett 100-tal av de nyaste fick ett av dessa häften tillsammans med Kvacket 3/93.
1995-11-18
Höstmötet i Medborgarhuset fastställde ändringar av paragraf 5.6.2, 5.6.3 och 5.7.1 om mötesordning vid årsmöte och allmänt möte. Styrelsens förslag hade tidigare bifallits på årsmötet 1995 i Medborgarhuset. Ett aquablått stadgehäfte med föreningsvapnet och listan med fakta på baksidan skickades ut tillsammans med Kvacket 6/95. Ett nytryck i mindre upplaga gjordes på duvblått papper som följde med nya medlemmars första utskick från slutet av 2000.
2004-04-17
Årsmötet i Brygghuset vid Odenplan fastställde styrelsens förslag om stadgerevision. Stadgeredaktörer var koll. 2324 Andreas Eldh och koll. Greger Nässén. Paragraferna 4.1, 5.4.1, 5.6.1, 5.7.1, 6.3, 6.8, 7.1, 8.1, 8.3 och 10.3.1 korrigerades, 5.6.3 utökades, 6.7, 7.3.1 och 8.4 förtydligades och 3.4.1, 3.4.2, 6.7.1, 7.3.2 och 8.3.1 lades till. Styrelsens förslag hade tidigare bifallits på höstmötet 2003 i Brygghuset. Ett oklamrat ljusblått stadgehäfte skickades ut med Kvacket 4/04.
2012-10-20
Höstmötet i Åttingen på Reimersholme fastställde styrelsens förslag att omarbeta stadgarnas paragrafer 5.6.2, 5.6.3, förtydliga 1, 3.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.4.2, 5.5, 5.7.1, 6.1, 6.2, 6.5, 6.6, 6.7.1, 7.3.2, 8.1, 8.2, 8.3.1, korrigera 3.1.1, 4.3, 4.3.1, 5.4.1, 5.7, 6.3, 6.4, 6.7, 6.9, 7.3, 7.3.1, 7.4, 8.4, 8.5, 9.1, 9.1.1, 10.3.2, ta bort 6.2.1, 6.2.2 och 6.2.3 samt att lägga till 6.4.1. Ändringarna påverkade fem områden: val av styrelse och styrelsens arbetsformer, föreningens säte, revisorer och revisionsberättelse, möten och personval samt språkliga korrigering. De största ändringarna var att sekreterare och firmatecknare inte skulle väljas av årsmötet, utan utses internt inom styrelsen och posten sekreterare endast vid behov. Styrelsens förslag hade tidigare bifallits på årsmötet 2012 i Åttingen.
2014-04-26
årsmötet i Åttingen diskuterades under punkten Övriga frågor beslutet att sekreteraren inte längre väljs av årsmötet men kan utses vid behov internt i styrelsen. Efter diskussionen beslutade årsmötet med siffrorna 10–3 att föreslå styrelsen att posten som sekreterare borde återinföras och väljas av årsmötet.
2015-10-24
Höstmötet i Åttingen fastställde styrelsens förslag att ändra paragraf 5.6.3 så att punkten om budgetförslag inte ingår i de punkter som man kan poströsta om. Dessutom fastställde höstmötet styrelsens förslag att ändra mötesordningen i paragraf 5.6.2 så att sekreterare åter väljs separat av årsmötet, numrera om alla följande punkter i mötesordningen samt att korrigera alla referenser till punkter i mötesordningen i paragraf 5.6.3 och 5.7.1 som påverkas av den ändrade mötesordningen. Styrelsens förslag hade tidigare bifallits på årsmötet 2015 i kvarterslokalen på Orvar Odds väg 5 i Fredhäll.
2016-12-10
Höstmötet i kvarterslokalen på Orvar Odds väg 5 fastställde styrelsens förslag att korrigera paragraf 6.7 så även posten som sekreterare står med. Styrelsen glömde att ta med det i förslaget som fastställdes på höstmötet 2015. Styrelsens förslag hade tidigare bifallits på årsmötet 2016 i Åttingen.
2018-04-21
Årsmötet i Åttingen fastställde styrelsens förslag att ändra paragraf 5.6.2, punkt 13 i mötesordningen så att årsmötet väljer minst två övriga ledamöter. Dessutom fastställde årsmötet styrelsens förslag att ändra paragraf 6.2 så att det nu framgår att styrelsen ska bestå av minst två övriga ledamöter. Dessa paragrafer glömde styrelsen att ta med i förslaget som fastställdes på höstmötet 2016. Styrelsens förslag hade tidigare bifallits på höstmötet 2017 i Åttingen.
januari 2019
Ett apelsingult stadgehäfte bifogades med Kvacket 5/18. Det är såvitt vi har kunnat utröna sjätte gången som vi har skickat ut stadgarna till alla medlem1mar.